Afvalbeleid 2018

Reactie Progressief Akkoord – Afvalbeleid 2018

De landelijke overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval wordt gescheiden. Dit betreft slechts een middellange doelstelling; op de lange termijn wordt gestreefd naar een 100% circulaire economie. Er bestaat dan geen afval meer, alleen grondstoffen.

De gemeente Montfoort gaat minder ver: daar is de ambitie om in 2020 70% van het afval gescheiden in te zamelen wat overeenkomt met 120 kilo restafval per persoon per jaar. Hoewel de resultaten van het scheiden van afval in onze gemeente de afgelopen jaren stapsgewijs zijn toegenomen, komen de resultaten nog niet in de buurt van de door de gemeenteraad in 2015 vastgestelde ambitie, laat staan die van de landelijke overheid. Er is nog veel winst te behalen, immers uit onderzoek blijkt dat maar liefst 65% van het huidige restafval bestaat uit GFT, papier, karton, glas en textiel waarvoor nu al inzamel mogelijkheden worden geboden in onze gemeente.

onderzoek 1.JPG

Uit onderzoek afval DUO Market Research

Uit de evaluatie en de gehouden enquête komt naar voren dat bij inwoners het draagvlak voor het gescheiden inzamelen van afval groot is. We hebben immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voldoen aan klimaatafspraken van Parijs. En ook hier is de aloude slagzin ‘Een beter milieu, begint bij jezelf’ van toepassing. Recente pilots in Soest en IJsselstein laten hoopgevende resultaten zien. Met de daar opgedane ervaring hoopt het college meer richting de gemeentelijke ambitie te komen en de financiële taakstelling te behalen. Want we moeten niet vergeten dat op de afvalinzameling een taakstelling rust (in het kader van Keuzes maken) van € 85.000 per jaar. De fractie van Progressief Akkoord zou het liefst ook een financiële beloning zien voor inwoners die hun afval goed scheiden en nauwelijks nog restafval overhouden.

Maar die nieuwe - door het college voorgestelde - aanpak betekent dat het restafval nog maar een keer in de 4 weken wordt opgehaald. En daar schrikken veel inwoners van, getuige de vele reacties op bepaalde Facebook pagina’s. Bij een grote groep inwoners is nu geen draagvlak voor de nieuwe aanpak. 

De fractie van Progressief Akkoord vindt dat er tijd genomen moet worden om via communicatie het draagvlak zorgvuldig op te bouwen. De noodzaak van de nieuwe aanpak dient beter, langer en intensiever met de inwoners gecommuniceerd te worden, het lijkt nu teveel een 'overval'.

‘De betere communicatie’ waarover in het Raadsvoorstel wordt gesproken is voorlichting over hoe afval te scheiden. Maar die communicatie gaat niet effectief worden als mensen niet het belang inzien van afval scheiden.   

De communicatie zal zich eerst moeten richten op uitleggen waarom restafval terug moet naar 70% in 2020.

Dat vraagt naast inhoudelijke argumenten (milieudoelen, circulaire economie) ook om het duidelijk maken dat het kan; bijvoorbeeld middels een simpel staatje in de IJsselbode of Zenderstreeknieuws waarbij Montfoort afgezet wordt tegen Soest en IJsselstein.

Maar ook aangeven dat door nieuwe aanpak de kosten voor de inwoners op termijn minder hard zullen stijgen, want dat de kosten van het verbranden van restafval fors zullen gaan toenemen, dat weten we allemaal.

De communicatie zal zich dus eerst moeten richten op het waarom, en daarna pas op het hoe? Hiermee willen we tevens inspelen op het recente CPB rapport ten aanzien van het belang van kwalitatief zuivere afvalstromen, boven de kwantiteit. Alleen dan kunnen we komen tot een circulaire economie en een bijdrage leveren aan kostenbeheersing.

Vraag aan de wethouder: Is de wethouder bereid zijn communicatie plannen hierop aan te passen en zo ja, wanneer zou hier een begin mee gemaakt kunnen worden?

Ook zal er meer aandacht besteedt moeten worden aan de mogelijkheden van kringloop, de inzameling van textiel en papier en het gescheiden inzamelen van luiers, ook voor onze oudere inwoners. Ten slotte vinden wij het noodzakelijk dat de gemeentewerf voortaan zes dagen per week open is.

Vraag aan de wethouder: Wanneer kunnen wij een raadsvoorstel hiertoe verwachten?


Reactie van de wethouder: De medewerkers van Communicatie staan te popelen om zo snel mogelijk te beginnen en in november as. - bij de behandeling van de Programmabegroting 2018 - komt er een raadsvoorstel over de verruiming van de openingstijden van de gemeentewerf.

 

Leon Snoek

25 september 2017