Algemene Beschouwing Begrotingsraad

Algemene Beschouwing -           Begrotingsraad     -   5 nov. ‘18 

Wie hulp nodig heeft of antwoord wil op zijn vragen, vindt makkelijk zijn weg door slechts een nummer in te tikken, mits zijn toestel tijdig aan de lader heeft gelegen. De inwoner van Montfoort en Linschoten die tot voor kort hulp of antwoord wilde van de gemeente, werd eerst doorverbonden met IJsselstein, waarna een welwillende medewerker hem doorverbond met de gevraagde hulp- of antwoordbron. Niet zelden riep dat irritatie op bij menig burger, als bleek dat de medewerker aan de andere kant niet altijd bekend was met de lokale situatie. Nu vanaf 1 januari a.s. de ontvlechting met IJsselstein definitief een feit zal zijn en wij een begin maken met het opzetten van een krachtige organisatie, zullen onze inwoners met het intikken van een nummer weer direct verbonden zijn met ons eigen stadskantoor, of liever gezegd met het Huis van Montfoort. Naast het ambtelijk apparaat, zijn in dat ene gebouw ook tal van maatschappelijke organisaties te vinden die een directe verbinding hebben met onze inwoners, zoals de SWOM, het Jeugdteam Montfoort, Vluchtelingenwerk, Politie, Careyn en de GGD en het consultatiebureau Een fraai opgeknapt pand, waarin gepoogd is de laagdrempeligheid en dus de toegankelijkheid te verhogen.

[FOTO]

Maar tevens is het de weergave van een andere manier van denken, die van het integrale. Nu er vele taken vanuit het rijk overgeheveld zijn naar de gemeente, is het wenselijk om de verschillende hulpbronnen aan elkaar te koppelen, liefst alle onder één dak gehuisvest. Die ontstane korte lijnen werken doelmatig, zeker als blijkt dat persoonlijke problematiek van inwoners vaak beter te benaderen is vanuit een integrale visie. Werd er in het verleden meer vanuit regelgeving gekeken en gehandeld, tegenwoordig wordt er meer vanuit mensen gedacht. Die andere focus lijkt ons bijzonder waardevol. 

Het meer kijken naar een groter geheel vraagt ook van de politiek een bereidheid tot verandering van werkwijze. Het is dan ook daarom dat wij aangenaam verrast zijn met de manier waarop de drie wethouders samen met de burgemeester hier invulling aan geven. Wie het schema van de portefeuilleverdeling van dit college gezien heeft, denkt op het eerste gezicht aan het product uit een spyrograaf tekendoos. Een fijnmazige tekening waarin allerlei gekleurde lijntjes vier namen aan elkaar verbinden. 

Uiteraard zijn wij niet echt verrast, omdat wij als Progressief Akkoord van meet af aan ingezet hebben op die andere benaderingswijze en dit heeft uiteindelijk de keuze van onze wethouder mede bepaald. En na enkele maanden is wat ons betreft al langzaam zichtbaar aan het worden wat die verandering teweeg kan brengen. Met grote voortvarendheid worden zaken nu opgepakt. Gesprekken met de scouting doen het vertrouwen toenemen in de realisatie van de lang gekoesterde wens voor nieuwbouw. Met Libel, de beheerstichting en de gemeente zijn uiteindelijk goede afspraken gemaakt over De Vaart, de intentie serieus werk te maken van een te ontwikkelen regionale omgevingsvisie met onze buurgemeenten Oudewater, Woerden, Lopik en IJsselstein, de voorziene aanpak van de binnenstad met als eerste aanzet de realisatie van de fietsstraat aan de Doeldijk, de integrale aanpak in het sociale domein -waarover 12 november meer- gaat daadwerkelijk gestalte krijgen en de woonvisie, waarbij alle wethouders zijn betrokken, staat in de steigers. 

Montfoort heeft een moeilijke periode achter de rug. Er lijkt een frisse wind te waaien door de kamers op de eerste verdieping. De ´mannen van buiten´ zijn in korte tijd ´mannen van binnen´ geworden. Onze wethouders stemmen voortdurend op elkaar af, spreken met één mond en kleuren gezamenlijk nieuw beleid in. 

Echter, ook de raad maakt deel uit van deze verandering. Het samen kijken en zoeken naar oplossingen voor de verschillende vraagstukken en het afwegen en maken van keuzes waarvoor Montfoort staat, dat zou Progressief Akkoord graag in gezamenlijkheid willen doen. Wij denken er baat bij te hebben als niet de verschillen worden aangescherpt, maar juist het integrale denken gemeengoed wordt om daarmee samen op te trekken. Vandaar onze hernieuwde oproep vanavond aan alle partijen: doe mee met die verandering. In gezamenlijkheid werken aan een financieel gezond, sociaal en duurzaam Montfoort, dat is wat Progressief Akkoord voor ogen heeft.

  

Han Bovens 

Progressief Akkoord