Een bredere visie op De Vaart

Het proces krijgt vaart

Momenteel is in opdracht van wethouder Ten Hagen een werkgroep aan het werk om de mogelijkheden voor herontwikkeling van het zalencentrum van De Vaart en het terrein van De Vaart te verkennen. Een aantal inwoners en betrokkenen gaan de komende periode met de gemeente aan de slag over hoe het Burgemeester De Geusplein herontwikkeld kan worden. Daarbij wordt uiteraard ook bekeken hoe huidige gebruikers en functies van De Vaart een nieuwe plek krijgen. De bedoeling is dat er begin 2021 een plan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden. Als we anderzijds de lokale berichten geloven, vreest Linschoten een spoedige en onverwachte sloop van De Vaart. En De Vaart is dan in deze context het zalencentrum De Vaart.  Ondanks berichten dat, als er al gesloopt gaat worden, de functies zoveel mogelijk gecontinueerd moeten worden, blijft deze herontwikkeling als een donkere wolk rondhangen. Hierbij wordt voorbijgegaan aan een belangrijk doel van de herontwikkeling: creëren van nieuwe kansen met als doel om de kern Linschoten levendig en bewoonbaar te houden voor alle inwoners van deze kern.  Om een en ander in een breder kader te zien, gaan we tien jaar terug in de tijd.

de vaart.JPG

De Vaart 2010-2020
Met de bouw van de brede school in 2010 werd ook een gemeenschapsruimte gebouwd:  de Brede Vaart. Hiermee begon de discussie over nut en noodzaak van het zalencentrum De Vaart. Dit gebouw was toen 35 jaar oud en toe aan onderhoud, terwijl aan de andere kant het gebruik terugliep.

Er was dus een groot aantal ruimtes voor gemeenschapsactiviteiten in een oud en in een nieuw jasje. Dat heeft het college van Montfoort aan het denken gezet. In 2010 heeft het college ingestemd met de startnotitie voor de herontwikkeling van zalencentrum De Vaart en omgeving en om de herontwikkelingsmogelijkheden in beeld te brengen. Een jaar later heeft de gemeenteraad ingestemd met: ‘de ontwikkeling van een nieuwe entree en kleedruimten voor de sporthal De Vaart in combinatie met een kleine horecagelegenheid en ongeveer 16 startersappartementen en het uitwerken van enkele modellen voor herontwikkeling het De Geus plein en van De Vaart’.

De Geusplein als kloppend hart
In deze voorstellen van 2011 was verplaatsing van enkele winkels naar het De Geusplein een optie. De betrokken winkeliers zagen onvoldoende reden en mogelijkheden om in dit plan mee te gaan . Zo werd er in 2013 een nieuw raadsvoorstel aangenomen met twee nieuwe plannen. In de tussenliggende tijd bleef het onderhoud van De Vaart achter en de voortgang in de planning eveneens. In 2016 werd om leegstand te voorkomen de grote zal antikraak ter beschikking gesteld aan een fitness ondernemer. De stichting Linschoten Belang (LiBel) had al langere tijd interesse in gebruik van het zalencentrum en na het vertrek van de fitness ondernemer werd in 2019 het pand, eveneens onder anti-kraak condities, ter beschikking gesteld aan LiBel tot het moment dat met de herontwikkeling van dit gebied aangevangen wordt.

Geen starterswoningen
Tussen 2010 toen het besluit is genomen tot herontwikkeling in combinatie met de bouw van starterswoningen, en 2019 lagen de plannen voor de bouw van starterswoningen stil. Maar het bouwen van betaalbare starterswoningen is geen luxe: er bestaat al lang een groot tekort aan sociale huurwoningen in Linschoten. In 2018 heeft het college van Montfoort de raad voorgesteld in te stemmen met een aanpassing in het woningbouwprogramma voor Voorvliet Noord fase 2. Dit plan omvatte een ontwerp voor 30 sociale huurappartementen op het resterende bouwvlak in Voorvliet. De raad heeft onder druk van de omgeving helaas niet ingestemd met dit plan. Een motie van Progressief Akkoord in 2019 om dit plan te heroverwegen voor de bouw van betaalbare woningen is eveneens niet door de raad aangenomen. Gelukkig komen er op die plek 23 koopwoningen uit het betaalbaar doorstroom segment.

 de vaart 2020.JPG

Herontwikkelingen en blik gericht op de toekomst
Vanuit bovenstaande is de publieke opwinding wel begrijpelijk: er zijn momenteel geen bouwlocaties voor woningen voor starters. Voor starters met een maatschappelijke binding aan Linschoten zijn er dus nog steeds geen betaalbare woningen. Met de bindingsregel die van toepassing is op het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen in de kern Linschoten, kunnen jongeren hier blijven wonen als er betaalbare woningen beschikbaar zijn. Deze kant van de herontwikkeling is onderbelicht in de verontwaardiging over nieuwe plannen rondom De Vaart. Maar willen wij de kern Linschoten levendig en jong houden dan zijn zowel huisvesting voor jongeren als huisvesting voor sociale activiteiten een vereiste. Herontwikkeling van het plein rond De Vaart kan zo op twee manieren bijdragen aan de levendigheid van het dorp; woningen voor jonge starters en efficiënte en betaalbare zaalruimte om het dorpsgevoel met elkaar te vieren: dat houdt het dorp en zijn inwoners vitaal.

Diverse bijlagen

- Projectopdracht 20200505
- 5-09-2011 (doc.nr 695)
- Projectplan Herontwikkeling De Vaart 14-07-2011
- Document 983

Projectopdracht 20200505 Besluit 983 22042013 Projectplan De Vaart 2011