In gesprek met Montfoort Vitaal

Missie voor een actieve en gezonde leefstijl

"Montfoort Vitaal stimuleert een actieve en gezonde leefstijl en het doel is twee vitale levensjaren toevoegen voor iedere inwoner van Montfoort en Linschoten"

Daarover praten we verder want in deze tijd waarin gezondheid extra in de belangstelling staat, wekt deze introductie de nieuwgierigheid van Progressief Akkoord. Wij mochten met twee initiatiefnemers van Montfoort Vitaal, John van Echtelt, de Buurtsportcoach van Montfoort) en Ron Haanschoten (eigenaar en fysiotherapeut van ADFYS-montfoort) , doorpraten over dit onderwerp.

Vitaliteitsakkoord

De eerste vraag die John stelt is heel direct: wat spreekt jullie van Progressief Akkoord aan in het Vitaliteitsakkoord?
Het antwoord op deze vraag was eigenlijk ook de aanleiding voor het gesprek: De reden dat Progressief Akkoord meer over dit initiatief wil weten, komt voort uit de gedachte dat welzijn en sport/bewegen heel nauw met elkaar verbonden zijn. In sport gaat het niet alleen om “het lijf en de leden” maar ook om het sociale en maatschappelijke welzijn. Dus wat ons vooral aanspreekt is de verbinding tussen welzijn en sport: je wilt niet alleen een samenleving met allemaal gezonde inwoners, maar ook een actieve samenleving met vitale verenigingen.

Nationaal Preventie Akkoord
Progressief Akkoord wil graag weten: op basis waarvan Ron en John de doelstelling van twee extra vitale levensjaren hebben gekozen? Net als in profsport wordt zo door Montfoort Vitaal de lat dus wel heel hoog gelegd. In de samenleving zijn veel initiatieven gaande om dit te realiseren, het Nationale Preventie Akkoord uit 2019, maar ook de WHO zet in op deze doelstellingen.

John en Ron zijn realistisch genoeg om in te zien dat dit een ambitieuze ambitie is, maar voelen zich gesteund door het Sportakkoord uit 2018 en het Preventie akkoord (2019) die landelijk de urgentie van sport en bewegen duidelijk maken. Er kan nog veel gezondheidswinst worden behaald. Zo is het verschil in levensverwachting tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status maar liefst zes jaar.
Jammer is dat op lokaal niveau de sturing vanuit de gemeente Montfoort, die zij op dit moment nodig hebben, ontbreekt. Waar legt de gemeente Montfoort de nadruk op voor de komende jaren? De nota Sport, Bewegen en Meedoen is verlopen en wordt niet meer geactualiseerd. Het meest recente gezondheidsbeleid van onze gemeente dateert zelfs van 2017.

Er is behoefte aan structuur en beleid vanuit de gemeente om prioriteiten aan te kunnen brengen. Met een klein team en een overmaat aan ideeën moeten er tenslotte gewoon keuzes gemaakt worden.

Maximaal gezond oud worden.
In het verleden hadden bijvoorbeeld ook preventie van alcoholmisbruik en het gebruik van drugs de aandacht van de buurtsportcoach. Deze taken liggen voor de gemeente nu bij de GGD. Een ander speerpunt waren de ouderen in onze gemeente om hen te helpen vitaal en fit te blijven. Op dit moment is het echter niet duidelijk waar de gemeente Montfoort zelf naar toe wil op dit gebied.

Ron: “Als je bijvoorbeeld als uitgangspunt de levensloop kiest en weet op welke momenten daarin je maximaal kan ontwikkelen, dan weet je hoe je gezond oud kunt worden, en als gemeente kan je dat faciliteren. Daar  oog voor hebben, dat heeft dan zeker effect”.  Daarbij gaat het niet alleen om activiteiten die ontplooid kunnen worden, maar zeker ook om een bredere visie. Ron: “Richt de omgeving daarop in, bijvoorbeeld een plaats in het park inrichten waar (ouderen) zelf oefeningen kunnen doen”. 

Indrukwekkende resultaten
Het kan dus allemaal in de toekomst beter en meer aangestuurd vanuit een visie. Maar in dit gesprek staan we ook even stil bij de indrukwekkende resultaten tot nu toe. Zo is bijvoorbeeld de deelname van kinderen aan sport gegroeid van 76% enkele jaren geleden naar 92% nu. Er wordt dus veel aandacht aan de jeugd besteed en ieder kwartaal is er een zogenaamde wegwijsactiviteit voor de jeugd. Kinderen van statushouders worden uitgenodigd mee te sporten en doen mee met de bingo van Radio Stad Montfoort. Kinderen uit buurten waar weinig sportparticipatie is, worden in samenwerking met het jeugdteam actief in contact gebracht met sportclubs.

Met het jeugdteam is een goede samenwerking en dat is heel belangrijk. Aan inclusie in sportclubs van specifieke groepen in de samenleving wordt hard gewerkt, maar steeds blijft hangen wat John formuleert: “Geld voor beweegactiviteiten gaan we zelf wel halen, dat hebben we altijd al zo gedaan, maar geef ons richting. Wij vragen geen geld van de gemeente maar richting en ruimte”.

Veel ideeën
Tijdens dit gesprek wordt duidelijk dat wat de richting ook is, voor alle keuzes die gemaakt worden hebben John en Ron ideeën om ze handen en voeten te geven. Zo geven diverse ouders bijvoorbeeld aan dat ze behoefte hebben aan ondersteuning voor gerichte training voor jonge kinderen met het syndroom van Down. Hier kan een plan voor gemaakt worden en op basis van het plan wordt geld gezocht.
Tenslotte wordt de corona pandemie en haar gevolgen nog even aangehaald.

Het hakt er wel in volgens beide heren. Dat geldt niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de bestuurders. Maar wat nu binnen de maatregelen kan, wordt tevens gedaan om het lijntje vast houden. John voelt bij veel mensen een soort berusting omdat er niet veel meer gebeurt, dat is jammer en moet worden voorkomen.
Grote zorgen hebben de beide heren over de aankomende bezuinigingen. In november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om het accommodatiebeleid van de gemeente kostenneutraal te maken.

Tijdens de lock down – een paar dagen voor kerst – heeft de wethouder van financiën de betrokken verenigingen en stichtingen al geïnformeerd: de gemeente wil meer inkomsten uit haar maatschappelijk vastgoed. Binnenkort krijgt elke vereniging te horen wat voor hen de financiële consequenties worden. John: “Dit zal echt ten koste gaan van de vitaliteit van ons verenigingsleven. Alleen al voor sportaccommodaties gaat het om een bezuiniging van 325.000 euro per jaar (begroting van 2020). Het kan toch niet zo zijn dat verenigingen de oplossing worden van de financiële problemen van de gemeente. Alsof verenigingen het door corona al niet moeilijk genoeg hebben!” 

Energie en vitaliteit
Voor Progressief-Akkoord was dit gesprek heel erg informatief. Bij ons geen berusting, integendeel. Het is duidelijk wat er gedaan moet worden en wij zijn aan de slag om in ieder geval de enorme energie en vitaliteit die er is bij Montfoort Vitaal een duidelijke richting op te kunnen laten stromen.


https://montfoortvitaal.nl/

 

logo montfoort Vitaal.JPG