IJsseloord, de lange weg naar succes

UPDATE Raadsvergadering 5 maart 2018

In vervolg op de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenfabriekterrein IJsseloord’ heeft de gemeenteraad op 5 maart 2018 het raadsvoorstel Bestemmingsplan Steenfabriekterrein IJsseloord besproken. Dit bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie waarbij de voormalige steenoven een multifunctionele functie krijgt, de voormalige bazenwoning een zelfstandige woonbestemming krijgt en er wordt voorzien in het hobbymatig houden van paarden inclusief benodigde bouwwerken. Daarnaast wordt het bedrijventerrein Jan Snel uitgebreid met een vrachtwagenparkeerplaats. 


Tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van Progressief Akkoord aangegeven dat verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Jan Snel niet wenselijk is. Progressief Akkoord hecht veel waarde aan het groengebied tussen de bedrijventerreinen Jan Snel en Krekenburg. Omwonenden, Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) en Hugo Kotestein hebben aangegeven dat het landschappelijk inrichtingsplan en de beheersovereenkomst voldoende borging biedt voor de uitvoering ervan. Dit groengebied - in combinatie met de gerenoveerde steenoven - moet een aanwinst voor Willeskop gaan worden. Progressief Akkoord heeft alle vertrouwen dat dit ook gaat gebeuren en wenst de initiatiefnemers veel succes toe. 

Tijdens het Forum Ruimte hebben de WBL, Hugo Kotestein en omwonenden gevraagd betrokken te mogen blijven bij de uitvoering van de plannen. Progressief Akkoord hoopt van harte dat de initiatiefnemers hierin meegaan. De gemeenteraad was unaniem van mening dat dit een bijzonder geslaagd traject is geweest en het raadvoorstel werd dan ook unaniem aanvaard. 

0908 Snel Willeskop10.jpg
Historie

Steenfabriek IJsseloord werd in 1865 opgericht door B.J.A. van Limbeek en is een van de vele steenfabrieken die destijds werden gebouwd aan de huidige N228 tussen Montfoort en Oudewater ter hoogte van Willeskop. In 1876 werkten in de steenfabriek veertig werklieden en werden er drie miljoen stenen per jaar geproduceerd. Andere steenfabrieken in Willeskop waren van Splinter, Muller en de gebroeders Wiegerinck.In 1902 werd IJsseloord gekocht door G.J.W. Koolemans Beijnen. In 1906 was Anton van Leeuwen voorman en stoker van de fabriek. Hij liet een huis bouwen nabij de fabriek. De fabriek is inmiddels verdwenen. In 1944 is de fabriek grotendeels gesloopt en in 1976 zijn overblijfselen, zoals de bijvoorbeeld de droogrekken, verwijderd. Heden ten dage herinneren de schuur en de directeurswoning nog aan de fabriek. De schuur heeft nog een originele balkenconstructie met spanveren in de dakconstructie. De grond en de daarop staande gebouwen zijn gekocht door Jan Snel, voormalig directeur van het ernaast gelegen containerverhuurbedrijf Jan Snel B.V. De voormalige steenfabriek is het enige overgebleven erfgoed in Willeskop dat herinnert aan de industriële voorspoed aan het begin van de 20e eeuw. De steenoven van de voormalige steenfabriek is samen met de bijbehorende directeurswoning in 2008 door de burgemeester en wethouders van de Gemeente Montfoort aangewezen als gemeentelijk monument. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenfabriek_IJsseloord

Toekomstvisie

Aan de totstandkoming van het plan voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige steenfabriek IJsseloord is een lang traject van planvorming en onderhandelingen vooraf gegaan. Op initiatief van de Kamer van Koophandel en de VIP-bus zijn een groep direct omwonenden en belangenorganisaties als Werkgroep Behoud Lopikerwaard en Stichting Hugo Kotestein gevraagd mee te denken en te brainstormen over toekomstvisie van dit gebied, samen met de Koninklijke Nederlandse Heidemij, de heer Van Zandwijk van de Jan Snel Group en vertegenwoordigers van de gemeente Montfoort.

 steenoven-1.jpg

Plan 'Nieuwe Toekomst IJsseloord’

Groot was de euforie toen eind 2011 overeenstemming werd bereikt en de afspraken konden worden vastgelegd in het plan 'Nieuwe Toekomst IJsseloord'. In dit plan is gezocht naar een goede balans tussen cultuurhistorie, economie en landschap. Concreet vertaalt:
1) Restauratie en herbestemming steenovenschuur en bazenwoning;
2) Uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein aan Willeskop 94 met uitsluitend vrachtwagenparkeerterrein;
3) Landschappelijke herinrichting en publieke openstelling van het gebied.

Ontwerpbesluit

In april 2017 heeft de gemeenteraad een zogenaamd ‘Ontwerpbesluit’ besproken, waarbij de component ‘Natuur en landschap’ zeer beperkt was ingevuld met vooral weiland voor paarden. De fractie van Progressief Akkoord vond dit geen recht doen aan de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan en heeft daarom een amendement ingediend, dat door een ruime meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen. Een landschapsinrichtingsplan moet leiden tot meer natuurkwaliteit en een landschapsbeheersplan verplicht de initiatiefnemer om de aangelegde natuur en landschap zorgvuldig te beheren gedurende tenminste 20 jaar. Ook zijn in het amendement van Progressief Akkoord de toekomstige functies van de voormalige steenoven nauwkeuriger vastgelegd, zoals een tentoonstelling over de steenindustrie in Montfoort, een showroom van oude stenen en bijzondere mineralen, ruimte voor een galerie of tentoonstellingen, een Bed & Breakfast en kleinschalige horeca. ‘Door nu al vast te leggen wat er straks mag, versnellen we de gang van zaken'', aldus Leon Snoek van Progressief Akkoord. 

Zie https://www.ad.nl/woerden/raad-montfoort-gaat-akkoord-met-ijsseloord~a1782a99

Cultuurhistorie

De initiatiefnemer wil de steenoven en de bazenwoning restaureren. De voormalige steenovenschuur wil hij herontwikkelen tot steenmuseum inclusief Bed & Breakfast, kleinschalige congresfunctie en horeca, ateliers en een kantoorfunctie. Ook de voormalige bazenwoning zal met de oorspronkelijke elementen worden herbouwd als zelfstandige woonfunctie inclusief het gebruik van het omliggende terrein voor het hobbymatig houden van paarden.

Economie

Het naastgelegen bedrijventerrein Jan Snel aan Willeskop 94 zal met één hectare vrachtwagenparkeerterrein worden uitgebreid waardoor het werken op het terrein een stuk aangenamer wordt.

steenoven.PNG
Natuur en landschap

Uitgangspunt van het plan 'Nieuwe Toekomst IJsseloord' is dat er een streekeigen landschap met boomgaarden en natuurelementen wordt gecreëerd waar het mogelijk wordt om van provinciale weg tot aan de Hollandse IJssel te wandelen om zodoende het gebied ‘van binnenuit’ te beleven. De huidige plannen voorzien in een groengebied van 4,5 hectare en een natuurlijk open landschap met sportpaarden en een stal in de vorm van een droogschuur.

Ontwerpbestemmingsplan

Van 29 november 2017 tot en met 10 januari 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenfabriekterrein IJsseloord’ ter inzage gelegen en op 20 december 2017 is er een inloopavond geweest. Dit ontwerpbestemmingsplan is in lijn met de kaders zoals door de gemeenteraad in april 2017 is vastgesteld.

Naar aanleiding hiervan heeft de bewoners- en belangengroep ‘Nieuwe Toekomst IJsseloord’, waarin onder andere Werkgroep Behoud Lopikerwaard en Stichting Hugo Kotestein zijn vertegenwoordigd, een positieve zienswijze ingediend. De bewoners- en belangengroep geeft aan ‘….zich te kunnen vinden in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en blij te zijn dat de initiatiefnemers met de groep in gesprek zijn gebleven en hun opmerkingen en aanbevelingen ter harte hebben genomen…’.

De Gemeente Montfoort moet nu reageren op deze zienswijze en dan een definitief Ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen. Hopelijk lukt dit nog voor de verkiezingen in maart as.

De fractie van Progressief Akkoord is content dat het gebied, waarop een voor Montfoort uniek historisch monument staat, nu eindelijk een nieuwe bestemming krijgt en gaat worden opgeknapt. Door de nieuwe bestemming wordt de mogelijkheid geboden een blik van dichtbij op het monumentale pand te werpen en er wellicht een terrasje te pakken, om vervolgens - gezeten aan de oever van de Hollandse IJssel - de 'optimale natuurbeleving' te hebben. IJsseloord is een mooi plan van hoe omgevingsplanologie ook kan, een voorbode voor de Omgevingswet.

 

 zie vorige berichten

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *