Industrieterrein in het buitengebied

Komen de wijzen uit het westen…?  Progressief Akkoord over Heeswijk 120

We kunnen maar beter meteen duidelijk zijn: Progressief Akkoord was van meet af aan al fel gekant tegen het vestigen van een industrieterrein in het buitengebied en blijft dat tot op de dag van vandaag.

h120.PNG

Progressief Akkoord trekt een streep waar het gaat om de verplaatsing van industriële activiteiten vanuit het industrieterrein IJsselveld naar ons waardevolle poldergebied. Dat een zich ‘polderprof’ noemende adviseur hier zijn volle medewerking aan verleent, is een veeg teken en belooft weinig goeds voor toekomstige ontwikkeling van dat kwetsbare buitengebied. Want precedentwerking ligt onherroepelijk op de loer.

Draai
Wij zijn derhalve dan ook hoogst verbaasd door de draai die er –naar het zich laat aanzien- door enkele partijen gemaakt wordt. Wellicht verblind door een gelikte presentatie, waarop het te ontwikkelen industrieterrein wordt afgebeeld als een groene oase, waar de illustrator van de ‘Zomer’ editie van Thijsses Verkade-album uit 1906 nog een puntje aan had kunnen zuigen. Hoe dat idyllisch voorgestelde complex er in de bladerloze maanden uit gaat zien, valt te raden.
thysse.PNG

Of zijn het de minutieus uitgevoerde draai- en kronkelbewegingen die zijn uitgevoerd in het land van wet- en regelgeving, die het uitzicht op de werkelijke impact van deze ongewenste ontwikkeling heeft doen verblinden?

Denken wij ons dan te kunnen verschuilen achter de schutting van de geleverde ‘positieve adviezen’, het ontslaat ons echter nog niet van de plicht een blik over die omheining te werpen. Wat we dan aantreffen in de nabije toekomst, is werkelijk hemelschreiend, in tegenstelling tot wat een geacht Forumlid onlangs de insprekers over dit onderwerp fijntjes meegaf: “Het knapt er toch allemaal mooi van op!”

Verstening
Want ‘opknappen’ doet het natuurlijk geenszins als je de grootschaligheid in ogenschouw neemt, waarmee de ontwikkelaar het perceel Heeswijk 120 meent te moeten herinrichten. Even los van de vraag of de vrachten houtsnippers niet beter gelijk naar de BioWarmte Installatie in Utrecht gereden kunnen worden, blijft het niet uit te leggen dat er om instemming gevraagd wordt om een extra gebiedsvreemde functie in het buitengebied te realiseren, met een aanzienlijke verstening ervan tot gevolg. Ga dit maar eens met goed fatsoen aan je kiezers in Montfoort verkopen.
opslag.PNG

Zwaar verkeer
En verdedig dan ook tegelijkertijd even met droge ogen het creëren van een op de locatie toegepaste nieuwe verkeerssituatie. Maar liefst 120 verkeersbewegingen per dag -waaronder flink wat vrachtverkeer. Wat te denken van 70% tussen 7 en 9 uur ’s ochtends en tussen half 5 en half 6 ’s middags, het tijdstip dat drommen scholieren op weg naar school gaan en later veilig thuis hopen te komen, naast het aantal forensen -al dan niet op snelle elektrische fietsen- van en naar Nieuwegein en Utrecht. Een handig getekende in- en uitvoegstrook en dito verlegging van het fietspad nemen onze zorg geenszins weg. Integendeel, de smalle Provinciale weg is o.i. niet berekend op zo’n aanzienlijke verkeerstoename met invoegend en afbuigend zwaar verkeer. Ook de ANWB beschouwt deze situatie allesbehalve als ideaal. Progressief Akkoord blijft dan ook van mening dat als gevolg van de aanstaande industriële bedrijvigheid aan Heeswijk 120, de toenemende verkeersstroom in combinatie met het kruisen van het dubbelzijdige fietspad volstrekt ontoelaatbaar is.

Handhaving
En dan nog dit. Op 26 oktober 2015 heeft de raad unaniem een amendement aanvaard waarin een wijziging in het ontwerpbesluit werd omarmd t.a.v. de ‘1e. herziening bestemmingsplan buitengebied 2012’. De raad vond toen dat het bouwvlak op het perceel Heeswijk 120 zo aangepast diende te worden dat de aanwezige –indertijd illegaal aangelegde- paardenbak en paddock binnen het bouwvlak zouden vallen. Een deel ervan viel namelijk erbuiten. Een en ander kon gelegaliseerd worden, mits dat in geen geval zou leiden tot vergroting van het bouwvlak. Aan de uitvoering van dit door de voltallige raad aangenomen amendement is echter tot op heden geen gehoor gegeven. Voeg hieraan toe dat - voordat er sprake was van enige vergunning- er meerdere malen door de Odru handhavend is opgetreden om diverse illegale acties terug te draaien, zoals o.a. het indertijd dempen van meerdere sloten, het aanleggen en vergroten van een uitrit,  het plaatsen van grotere lichtmasten dan toegestaan en het houden van bedrijfsdemonstraties zonder vergunning…tja, dan rijzen bij ons –gezien de mentaliteit van de ondernemer- sterke twijfels over de mogelijk verdere ontwikkelingen op dit industrieterrein.

Douceurtje
Geen twijfels zijn er echter over de enorme waardevermeerdering van de grond op het perceel als gevolg van bestemmingswijziging. Uitgaande van de huidige prijzen per vierkante meter, zal de initiatiefnemer van de ene op de andere dag een bedrag van tussen de half en de een miljoen euro in zijn schoot geworpen krijgen. Een genereus douceurtje van deze raad, waar menig inwoner uit Montfoort en Linschoten met een nog aan te schaffen Oudejaarslot alleen nog maar van kan dromen, laat staan dat je dit goed weet uit te leggen aan de Montfoortse ondernemer, die voor veel geld een plekje op het industrieterrein gekocht heeft.

Respect
En dan moet ons toch nog even van het hart dat de manier waarop het echtpaar Van Benten onlangs tijdens de Forumvergadering door een aantal onder ons is bejegend niet bepaald getuigt van enige empathie. Na het tragisch wegvallen van hun raadsman Verkley, hebben zij namelijk de moed verzameld om ieder afzonderlijk -dat is immers hun goed recht- hun pleidooi te houden in de raadszaal. Dan vraagt dit wel om enig respect en is elke blijk van hoon of irritatie hier natuurlijk niet op z’n plaats.

Oproep
Tenslotte terug naar waar het vanavond om gaat. De vraag aan de raad om ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, geeft wat ons betreft weldegelijk te denken. Het is een gotspe te menen dat Heeswijk 120 ter plekke opknapt van een industriebestemming. Aan de desastreuze aantasting van ons buitengebied kan vandaag nog een halt worden toegeroepen. Wij roepen de collega-raadsleden dan ook met klem op de instemming met dit raadsvoorstel te heroverwegen onder het motto: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Voor Progressief Akkoord is de voorgenomen heilloze stap tot industrialisering van ons dierbare buitengebied -vanwege eerder aangegeven moverende redenen- dan ook volstrekt ongewenst en onaanvaardbaar.

Kwamen de wijzen in een ver verleden nog uit het oosten vandaag een dringend appèl op onze wijzen uit het westen -hier vanavond aan tafel verenigd- om gezamenlijk een niet meer te herroepen dwaling af te wenden. 

                                                                                Han Bovens  / 11 december 2017