Inspraaktraject binnenstad Montfoort

Het plan is samen met bewoners en ondernemers van Montfoort te werken aan een uitvoeringsagenda van maatregelen die de veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad van Montfoort verbeteren. 10 december was de startbijeenkomst in zalencentrum St. Joseph. Daar kwamen veel goede ideeën uit, onder andere een idee om een indeling in zones te maken. Na enkele maanden interactie op BuurBook (het onafhankelijk, sociaal platform voor je buurt) is er op 11 juni tijdens een livestream bijeenkomst verschillende scenario's voor de binnenstad van Montfoort gepresenteerd en is daar over gepolled. Klik hier om de livestream terug te kijken.

Waar staan we nu?

10 december was de startbijeenkomst in zalencentrum St. Joseph. Klik hier om het verslag te bekijken.

startbijeenkomst.JPG

11 juni is er via een livestream bijeenkomst gepresenteerd wat de verschillende scenario's zijn.
Op BUURbook is op basis van de startbijeenkomst en daarvoor al flink dialoog gevoerd.
Vanaf 2020 zal er stap voor stap worden gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad van Montfoort. Op basis van de visie Binnenstad 2030 wil de gemeente met de inwoners concrete keuzes maken, die vanaf 2020 kunnen leiden tot verkeerskundige maatregelen en eventuele herinrichting van straten.

In 2007 is de visie binnenstad 2030 vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de sterke punten van de binnenstad van Montfoort zijn, namelijk dat het een karaktervolle, historische binnenstad is door een prettige mix van woningen, winkels, horeca en voorzieningen in historische bebouwing. In de visie staat ook beschreven dat de wereld verandert en dat er kansen liggen daar op in te spelen.
Met de visie als uitgangspunt is in september 2015, na uitgebreid onderzoek en raadpleging van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, het ‘toekomstbeeld recreatieve en ontspannen stad’ vastgesteld door de raad. Hierin staat dat door met name het afnemende winkelaanbod en een vergrijzende bevolking de binnenstad van Montfoort zich logischerwijs zal ontwikkelen tot een ‘rustig en groen winkel-, woon- en ontmoetingsgebied’: de ontspannen stad, in combinatie met functies die het aanbod voor zakelijke recreatie en dagtochten versterken.

Wat betekent dit voor de binnenstad van Montfoort? Uit een parkeeronderzoek uit 2014 blijkt dat de parkeerdruk in de binnenstad gemiddeld nog net acceptabel is, maar dat de spreiding beter kan. Momenteel zijn we in afwachting van de nieuwe cijfers. Daarnaast bestaat er in de binnenstad een spanningsveld tussen de diverse verkeerstromen van bewoners, ondernemers en bezoekers.

De gemeente Montfoort gaat graag sámen met de inwoners voor alle doelgroepen op zoek naar een goede balans tussen aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading, veiligheid en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. In het kort: aantrekkelijk, veilig én bereikbaar.

De gemeente wil vanaf 2020 concrete maatregelen gaan nemen die het spanningsveld verminderen en de verschillende belangen faciliteren. Welke maatregelen zijn hiervoor nodig en in welke volgorde? De gemeente wil dit in de komende maanden samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bepalen en vastleggen ten behoeve van een uitvoeringsprogramma waar we ons allen in kunnen vinden. Na afronding van dit traject wordt het uitvoeringsplan rond de zomer van 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

 

planning.JPGbestrating.JPG

 

hofstraat.JPG