Maaibeleid gemeente

Bezuinigingen
Als gevolg van bezuinigingen (Keuzes Maken 2014) is het onderhoud en beheer van de openbare ruimte de laatste jaren ‘sober en doelmatig’ geworden. Deze zomer was dit goed te zien bij onder andere Blokland, de Wederiksingel, Anne Franklaan, parkje nabij Zwanenbloem, de Cope, Jan Glissenaarpad en de Polderkade en het Kromwijkerpad in Linschoten: een meter hoog gras met brandnetels en distels. Bijgaande foto’s zeggen genoeg.

maaien-2.jpg

Bij Keuzes Maken hebben deze straten/bermen de indicatie ‘ruw gras’ gekregen en sindsdien worden ze nog maar 2 keer per jaar gemaaid: in mei en eind augustus/begin september.

Verkeersonveilige situaties en overlast
Afgelopen zomer was dermate vochtig en warm, dat het gras en ook het onkruid maar bleef groeien. Behalve dat het er niet uitziet kunnen er ook verkeersonveilige situaties en overlast (zaaien) gaan ontstaan.

maaien-1.jpg

Agrariërs in met name Blokland ervaren disteloverlast. Progressief Akkoord heeft van LTO Noord afdeling Zuid West Utrecht de volgende reactie ontvangen: ‘Het door de gemeente - en andere partijen die hier verantwoordelijk voor zijn - te laat maaien van bermen, braakliggende terreinen en taluds zorgt ervoor dat onkruiden tot bloei komen. Deze onkruiden zaaien later uit naar aangrenzende landbouwpercelen en veroorzaken zodoende overlast, denk hierbij vooral aan de akkermelkdistel, akkerdistel en Jakobskruiskruid’.  

Progressief Akkoord heeft ook andere reacties ontvangen: ‘Een meter maaien van de berm heeft als voordeel dat jonge vogels niet ten prooi vallen aan roofvogels en roofdieren. Je ziet nu een sterke toename van waterkippen omdat die zich kunnen verstoppen’.

maaien-3.jpgEvaluatie
Progressief Akkoord heeft alle reacties gedeeld met verantwoordelijk beleidsmedewerker van de gemeente. Die heeft aangegeven de reacties met de inhoudelijk deskundigen te bespreken en mee te nemen in de evaluatie, die begin 2018 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Extra maaien in 2018
Naar aanleiding van bovenstaande reacties en ontvangen klachten heeft de gemeente besloten om in 2018 de percelen binnen de bebouwde kom die nu als gevolg van de bezuinigingen maar 2 keer per jaar gemaaid worden (o.a. Julianalaan en Wederiksingel) vaker te gaan maaien. Volgens de gemeente zal hierdoor ‘de onderhoudsbeleving over die percelen’ toenemen. In de Begroting 2018 van de gemeente is een extra bedrag voor maaien van bermen opgenomen.

Leon Snoek
November 2017