Motie van PAK over inclusie aanvaard

Tijdens de raadsvergadering op 6 juli jl. heeft Progressief de motie ‘Implementatie VN-verdrag Handicap’ ter stemming aan de raad voorgelegd. Sinds 2016 is het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking ook in Nederland geratificeerd. De uitvoering van het verdrag moet het mogelijk maken dat mensen met een beperking volwaardig in de samenleving moeten kunnen functioneren. Gemeenten hebben de verplichting vanaf 2016 om lokaal inclusiebeleid * uit te voeren. 

Toegankelijkheid is dus gewoon wetgeving waaraan voldaan moet worden. Niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar ook digitale. Zo is in 2018 landelijk bepaald dat websites van overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Montfoort is helaas zover nog niet, heeft een website die voor slechtzienden en blinden moeilijk toegankelijk is en waarvan het leesniveau voor alle teksten nog niet op het gewenste B1 niveau ligt.

Wat de fysieke toegankelijkheid betreft zou het mooi zijn als dit aan de voorkant van een traject wordt meegenomen. Of het nu gaat om toegankelijkheid voor rollators en rolstoelgebruikers bij de herziening van de binnenstad als betreffende de visie op het gebied van Recreatie & Toerisme waarin een rolstoeltoegankelijk toilet dat 24 uur per etmaal open is niet mag ontbreken.

scootmobiel safari credits radiostad montfoort.jpg scootmobielsafari foto-credits radiostad Montfoort

Het doel van onze motie is om inclusiviteit tot een vast onderdeel te maken in het denken en handelen over alle gemeentelijke plannen en taken op alle beleidsdomeinen. Aan ieder raadsvoorstel wordt nu vanaf september 2021 een paragraaf toegevoegd voor een ‘toets inclusiviteit’, zoals dat nu ook al gebruikelijk is voor duurzaamheid. Op deze wijze wordt inclusiviteit een wezenlijk onderdeel in het denken en handelen op alle aspecten van het gemeentelijk beleid.

 Extra geld hoeft dit niet te kosten, integendeel. Door bij de start van een project of activiteit rekening te houden met toegankelijkheid kunnen kosten die mogelijk later alsnog opduiken -omdat bijvoorbeeld niet aan de toegankelijkheidseisen is voldaan- worden voorkomen. 

Inclusie is iets van ons allemaal en verdient een prominentere plek op de agenda van Montfoort. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat deze motie door de bijna de gehele raad is aanvaard (alleen Lokaal Montfoort meende hier geen steun aan te moeten geven).  

*(Inclusie: de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige  rechten en plichten).