Naar de norm van 30 km per uur

Op dit moment is de situatie zo dat in de bebouwde kom een maximumsnelheid geldt van 50 km/uur, tenzij dat anders is aangegeven. In oktober 2020 is in de Tweede Kamer een motie van Groen Links en de SGP aangenomen, waarin gepleit wordt voor een standaard van 30 km/uur met de mogelijkheid daarvan af te wijken als het veilig kan en daarvoor samen met de gemeenten en de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) een plan op te stellen.

Het klinkt als een kleine verandering, omdat veel straten en wijken binnen de bebouwde kom al zijn aangemerkt als 30 km/gebied en er in de kernen Montfoort en Linschoten niet veel straten zijn die voor verlaging van de snelheid in aanmerking komen. Toch verandert er wel degelijk iets. Het gaat er hier om wat de norm is. Het voorstel gaat uit van een norm die veiliger is voor kwetsbare weggebruikers. De automobilist is op die wegen ‘te gast’. Dat is een heel andere invalshoek dan een norm die vooral snelheid en doorstroming bevordert.

Reden genoeg voor Progressief Akkoord om het initiatief te nemen en middels een motie het college de opdracht te geven om:
• Samen met bewoners te inventariseren in welke straten de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur onveilige situatie oplevert;
• In die straten de snelheid te verlagen naar 30 km/uur;
• Met partners in de gemeente, hulpdiensten en bewoners creatieve oplossingen te bedenken voor het aanpassen van betreffende straten indien de kosten van volledige herinrichting nu nog te hoog zijn.

Met overgrote meerderheid heeft de raad zich op 2 februari jl. achter deze motie geschaard (alleen LM stemde tegen), ervan overtuigd dat toename van de verkeersveiligheid hiermee gediend zal zijn.30km.PNG