Nieuwe brandweerkazerne in Montfoort

brandweer kazerne.jpg

De brandweerkazerne in Montfoort is al 50 jaar gevestigd aan de Anne Franklaan. Maar het gebouw voldoet niet meer aan de huidige Arbo- en arbeidshygiëne eisen en eisen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en blijkt te laag voor moderne brandweervoertuigen. De kazerne moet deze dus verbouwd of opnieuw gebouwd gaan worden. Dat de huidige locatie aan de Anne Franklaan een prima locatie is, blijkt wel uit de snelle uitruk- en aanrijtijden van de post Montfoort. Daarnaast blijkt na locatieonderzoek de Anne Franklaan ook het meest geschikt. Het college stelt dan ook voor om over te gaan tot nieuwbouw op de huidige locatie.

De brandweerpost Montfoort maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. Logisch zou zijn dat de VRU de nieuwe brandweerkazerne zelf bouwt en betaalt, maar met de VRU is afgesproken dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van de brandweer en dat daarmee de bijdrage die de gemeenten aan de VRU moeten betalen lager is. Na oplevering zijn exploitatie en onderhoud dan ook voor rekening van de gemeente en moet dit worden meegenomen in de reguliere bedrijfsvoering.

brandweer schets 1.JPG
Basic kazerne

In het raadsvoorstel wordt uitgegaan van een zogenaamde ‘basic brandweerkazerne’ die door de VRU wordt geaccepteerd. De brandweermannen zelf zeggen dat een ‘basic kazerne’ niet voldoet aan de VRU eisen en dat het geen onderdak biedt aan alle voertuigen; de bus die wordt gebruikt voor reanimatie incidenten (20% van alle uitrukken) moet buiten staan waardoor directe inzetbaarheid niet gegarandeerd kan worden.

brandweer schets 3.JPG

Uitstraling
Voor Progressief Akkoord is dit natuurlijk niet acceptabel! Als je bouwt, moet je het goed doen. Dat gebouw staat er immers weer 50 jaar. Progressief Akkoord wil dan ook dat er een kazerne komt die voldoet aan VRU norm, plaats biedt aan alle voertuigen, ruimte biedt aan de jeugdbrandweer en ook nog uitstraling heeft, want het gebouw staat niet ergens op een bedrijventerrein, maar langs een doorgaande route in een woonwijk.

Taakstellende bezuiniging
De 90.000 euro taakstellende bezuiniging op de bouwkosten moet daarom op een andere manier worden ingevuld. Hierbij denken wij aan een besparing op de kosten van aanpassing van de openbare ruimte want die 150.000 euro lijkt ons toch erg ruim bemeten. Daarnaast zal de wethouder ook eens kritisch naar de mogelijkheid van BTW compensatie moeten kijken, want door combinatie met een gemeentelijke functie bijvoorbeeld ontstaan er mogelijkheden van deels recht op BTW compensatie. Daarnaast ziet de fractie van Progressief Akkoord mogelijkheden tot uitbreiding van zelfwerkzaamheid. Hoewel de brandweermannen hebben aangegeven zelf bepaalde ruimtes aan te kleden en schilderwerk te doen, blijken de mogelijkheden vaak groter. De collega’s in Linschoten bewezen dit 2 jaar geleden des te meer.

Duurzaamheid
In het raadsvoorstel staat dat kosten van de sloop van de bestaande kazerne zijn opgenomen in de bouwsom. Progressief Akkoord ziet graag dat de brandweerkazerne een ‘circulair bouwen project’ gaat worden. In de Gemeentebegroting 2018 staat dat de gemeente (in U10 verband en in samenwerking met MVO Nederland) ervaring op wil doen met circulaire bouw en dat dit bij nieuwe projectopdrachten als uitgangspunt wordt meegegeven. Dus college, voeg de daad bij het woord!

Wat duurzaamheid betreft loopt het voorziene gebouw niet over van de ambities: het dak wordt geschikt voor de plaatsing van de zonnepanelen. Wij kunnen dit niet plaatsen met het verzoek van de raad om alle gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk energie neutraal te maken. Waarom wordt dit gebouw niet energieneutraal of bijna energie neutraal, zoals het voorziene scholencomplex op Sportpark Hofland? De fractie van Progressief Akkoord daagt het college uit de duurzaamheid lat een stuk hoger te leggen; de vrijwilligers van platform Duurzaam Montfoort denken graag mee over kansen en mogelijkheden!

Tijdelijke voorziening
De kosten van de tijdelijke voorziening zijn niet voorzien in het raadsvoorstel. Dat baart de fractie van Progressief Akkoord zorgen want de directe inzetbaarheid van de brandweer moet wel gegarandeerd blijven en we zouden daarom van de wethouder willen weten wat de tijdelijke voorziening gaat kosten en hoe hij dit denkt te financieren.

Parkeren
Omwonenden hebben aangegeven geen problemen te hebben met de brandweerkazerne, maar ze vragen wel aandacht voor het parkeerprobleem in de wijk omdat ze overlast ondervinden. Wij verzoeken het college te bekijken of de parkeerplaats bij de brandweerkazerne anders ingericht kan worden om overlast van bedrijfsbusjes te beperken en de mogelijkheden van een aantal extra parkeerplaatsen te bekijken.

Standpunt
De fractie van Progressief Akkoord wil de taakstellende bezuiniging niet realiseren op de bouwkosten maar op de kostenpost ‘aanpassing openbare ruimte’, mogelijke BTW-compensatie en uitbreiding van de zelfwerkzaamheid. Ook vinden wij dat bij de uitwerking van de plannen circulair bouwen en duurzaamheid meer aandacht moet krijgen. Want, zoals gezegd ‘Als je bouwt, moet je het goed doen’ en onze vrijwilligers van de brandweerpost Montfoort hebben recht op goede huisvesting.

Debat in de raad
Tijdens het debat in de gemeenteraad op 29 januari 2018 heeft verantwoordelijk wethouder J. Vlaar toegezegd circulaire bouw en duurzaamheid en ook de parkeerproblematiek serieus te gaan bekijken. Met betrekking tot de tijdelijke voorziening verwacht hij creativiteit van de brandweer.

Besluitvorming
Met een amendement werd het raadsvoorstel aangepast en kreeg het college de opdracht om de bezuiniging te vinden in de inrichting van de buitenruimte en uitbreiding van zelfwerkzaamheid. Een meerderheid van de raad (Progressief Akkoord, VVD, Lokaal Montfoort, SGP, CDA, 1 raadslid van D66 ) besloot dat Montfoort een kazerne krijgt die voldoet aan de wensen van de brandweer.