Eensgezindheid nu nodig

Daar zat ik dan 2 Juli, voor mijn PC met spanning te wachten op de debatten in de 2e kamer over de gemeentefinanciën. Een discussie voorafgegaan door de presentatie van het positioning  paper over de financiële verhoudingen aan minister Ollogren. Dit alles namens 247 gemeenten die van mening zijn dat de financiële ondersteuning van de rijksoverheid aan de gemeenten onvoldoende is voor de taken die hun toebedeeld worden.

En alsof dit nog niet genoeg was is onze wethouder Dhr. van Wiggen zichzelf te buiten gegaan door een boodschap met vergelijkbare inhoud via een youtube filmpje uit te spreken en heeft onze burgemeester zich laten horen als woordvoerder van 21 Utrechtse gemeenten over dit onderwerp.  De uitkomst van het debat was uiteindelijk een behoorlijke tegenvaller. De werkelijke discussie is naar September verplaats. En veel hoop op structurele extra financiële bijdrage is er niet te halen uit de woorden van mevrouw Ologren.

Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat er aangestuurd wordt op het doorzetten van de plannen van Plassterk om te komen tot alleen nog maar 100.000+   gemeentes

En nu zitten wij hier met de jaarstukken van 2019. Een mooi stuk, helder, gestructureerd, leesbaar, goedgekeurd door de accountant, maar wel met een tekort in het resultaat van 1,2 miljoen Euro. Een ongekend hoog tekort voor een gemeente als Montfoort.

Een negatief resultaat dat net als bij andere gemeenten voor een groot deel veroorzaakt wordt door beleid gemaakt in Den Haag. Maar we kunnen ons natuurlijk niet helemaal verbergen achter Den Haag. Natuurlijk zijn er tegenvallers die we goed moeten analyseren om de impact hiervan in de toekomst te beperken, zoals dit gedaan is bv bij de ODRU. En natuurlijk moeten we ook zoeken naar mogelijkheden om te besparen of extra inkomsten te genereren. Wij dergelijke voorstellen gedaan net als een paar andere fracties na de bespreking in Maart , waar ons voor het eerst zo duidelijk werd meegedeeld dat de financiële situatie zo slecht was.

Bij al dit negatieve nieuws zouden we bijna vergeten wat er in 2019 allemaal gedaan is. 2019 was het jaar dat Montfoort weer als zelfstandige gemeente verder is gegaan, waar praktisch vanaf nul, in korte tijd een goed werkende nieuwe organisatie opgebouwd is. Echt een hele prestatie. Onze wethouders zijn zeer actief geweest in de regio en hebben daarmee Montfoort weer aan tafel gebracht bij belangrijke discussies zoals over de RES, REP en meer.

Wij hebben de eerder ingeslagen weg voortgezet om voor grote problemen zoals wonen en de binnenstad eerst een goed beeld te krijgen van behoefte en mogelijkheden. Zo is er een woonvisie gemaakt met daarin de ambitie om 420 huizen te bouwen, waarvan een groot deel ca. 30% sociale woningbouw. De eerste stap in de omzetting van de woonvisie in werkelijke huizen zal naar verwachting binnenkort gepresenteerd worden met daarin een plan waar gebouwd kan gaan worden.

Ook is gestart met de participatie voor de invulling van de binnenstad. De contouren zien er veel belovend uit en krijgen veel positieve reacties van onze inwoners. Ook hier komt binnenkort het definitieve plan.

Verder zijn een aantal belangrijke stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en in het sociaal domein. En natuurlijk is in 2019 de eerste stap gezet naar de heropening van de bibliotheek.

Je kan je afvragen, om weer bij het begin terug te komen, hebben we te veel uitgegeven? Misschien wel met de kennis van onze huidige financiële situatie. Maar dan slechts op een beperkt aantal punten.

Wij kunnen ons als Progressief Akkoord dan ook vinden in het vinden in   het raadsvoorstel.

Wel met het besef dat wij als Montfoort de problemen actief moeten aanpakken, want anders stevenen we op betrekkelijk korte termijn recht op een herindeling met andere gemeente af. Zelfs met besparingen op al de door ons beïnvloedbare kosten is het zonder steun uit den Haag de vraag hoelang we een dergelijke integratie kunnen uitstellen, zeker met de plannen die nog komen, zoals herverdeling van het gemeentefonds. Hoewel er een soort taboe ligt op dit onderwerp, lijkt het tijd om het daar toch eens over te hebben. Beter voorbereid dan verrast.

Verder wil Ik het college, waarschijnlijk volledig ten overvloede, oproepen om zeer terughoudend om te gaan met al de uitgaven, ook voor personeel en de audit commissie/financiële commissie en ons als complete raad te betrekken en regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang op het financieel gebied, bijvoorbeeld door de auditcommissie te betrekken bij de discussie over het verslag van bevindingen van de accountant.

Als laatste wil ik aangeven dat de situatie waarin wij ons nu bevinden vraagt om een raadsbrede samenwerking en aanpak.

Wij zullen ons daarvoor inzetten.

Leo Hammendorp