Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Energietuin Mastwijkerdijk

Er zijn er nog niet zoveel van in Nederland: energietuinen. Energietuinen laten zien dat een zonnepark veel meer kan zijn dan alleen zonnepanelen. Natuurontwikkeling, biodiversiteit, landschappelijke inpassing en recreatie horen daar ook bij.  En dat nog wel op de voormalige
vuil- en baggerstortlocatie Mastwijk waar decennia lang het huisvuil van de gemeente Utrecht werd gestort.

Dankzij een extra schenking van 1,65 miljoen van de Nationale Postcode Loterij werd planontwikkeling en procesbegeleiding van een aantal projecten – waaronder de Energietuin Mastwijkerdijk - mogelijk. Actieve participatie door omwonenden, Platform Duurzaam Montfoort en Stichting Hugo Kotestein zijn van grote waarde geweest bij de planontwikkeling.

Voor het zonnepark gaat geen agrarische landbouwgrond verloren. De 12 ha aan zonnepanelen gaan een flinke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. De fractie van Progressief Akkoord hoopt dat inwoners van Montfoort en Linschoten financieel kunnen participeren en op die manier ook financieel kunnen profiteren. En dat Duurzaam Montfoort en Energiecoöperatie Lek en IJsselstroom hierbij een belangrijke rol gaan spelen.

Natuurontwikkeling en biodiversiteit zullen zorgen voor goede landschappelijke inpassing. Hopelijk worden lokale ondernemers betrokken bij het educatieve ‘innovatie pad’ en kunnen zij hun nieuwste innovaties laten zien.

Het geheel met fiets- en wandelpaden, fluisterbootjes en uitkijktoren zal naar verwachting een aantrekkingskracht hebben op de stedelingen die aan de andere kant van de A12 wonen. Als te zijner tijd ook nog het nieuwe fietspad met aansluiting op Leidsche Rijn wordt gerealiseerd zal de recreatie vanuit Utrecht toenemen waar de horeca in Montfoort en Linschoten dan weer voordeel van zal hebben.

Voor een toekomstbestendige energietuin zijn goede borging van beheer en onderhoud van essentieel belang. Daar hebben wij de wethouder gevraagd aandacht voor te hebben.

De gemeenteraad is niet alleen betrokken om de bestemming te wijzigen. Het is een co-productie: zowel het college als de raad zal energie in de energietuin moeten blijven steken om het  – samen met de initiatiefnemers – tot een succes te maken.  

Kortom een mooi plan waar de fractie van Progressief Akkoord met genoegen mee heeft ingestemd.