Truck- en Tractorpulling

Vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus 2017 is in Montfoort de 17e editie van de Truck- en Tractorpulling wedstrijden gehouden. De brullende en zwarte dampen uitstotende motoren konden in de wijde omtrek niemand zijn ontgaan. Het evenement lijkt jaarlijks in opzet en omvang toe te nemen.
trekkertrek-lr-2.jpg
Veel mensen beleven plezier aan de wedstrijden, maar er zijn ook veel mensen die geluidsoverlast ervaren en zich ergeren aan de enorme uitstoot van roetwolken. Progressief Akkoord heeft daarom het college van burgemeester en wethouders een aantal vragen gesteld. Onderstaand treft u de vragen met de antwoorden van het college.

Welke wettelijke regels gelden voor dergelijke evenementen?
Beantwoording: Naast de voorwaarden die we stellen in de evenementenvergunning moet de organisatie voldoen aan de voorwaarden die de brancheverenigingen VTN (Vereniging Truckpulling Nederland) en NTTO (Nederlandse Truck en Tractor Pulling Organisatie) stellen voor de eigenschappen van en rondom de baan waarin gereden wordt.

Valt de huidige opzet en omvang nog onder een evenementenvergunning of moet hier een omgevingsvergunning voor worden afgegeven?
Beantwoording: Het gaat om een openbare verrichting van vermaak, waarbij het tijdelijke karakter bepaalt dat het een evenement is.

Welk beleid is er in Montfoort?
Beantwoording: De Evenementennota 2013-2016 is nog steeds van kracht. Het nieuwe evenementenbeleid ligt ter besluitvorming in het college en wordt ter agendering aangeboden voor bespreking in het Forum van november 2017.
Tractor pulling 2017 Zenderstreeknieuws.jpg
Zijn er voor dit evenement specifieke normen voor geluid, luchtkwaliteit en stankoverlast?
Beantwoording: Voor dit evenement zijn de geluidsnormen opgenomen zoals deze zijn vastgelegd in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Daarnaast is het advies van de GHOR* ten aanzien van preventie gehoorschade een onderdeel van de vergunning. In het advies staan zowel geluidsnormen als maatregelen om de kans op gehoorschade te beperken. De organisatie dient deze adviezen over te nemen. Er is geen aanleiding voor het stellen van specifieke normen voor het milieu.

* Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten.

Maakt het voor de normbepaling verschil dat voornamelijk voertuigen met kenteken (vrachtwagens) aan het evenement deelnemen en geen monstertrucks, die behoren tot de categorie motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) en geen kenteken hebben?
Beantwoording: Op de openbare weg is de Wegenverkeerswet van kracht waarbij deze voertuigen beperkingen hebben. Op een evenemententerrein is de Wegenverkeerswet niet van kracht. Hier gelden de voorwaarden zoals hierboven genoemd. Denk ook aan de Carnavalsoptocht, waarbij de wagens ook niet voldoen, maar wel op de route mogen rijden.

Wat is het beleid rond toezicht en handhaving?
Beantwoording: De evenementen contactfunctionaris maakt bij dit evenement een afspraak met  Stadstoezicht om mee te lopen met de voorschouw waar ook de brancheverenigingen bij aanwezig dienen te zijn om zo op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken.

Komen er klachten binnen, wie ontvangt en registreert ze en in hoeverre zijn deze van invloed bij de toekomstige vergunningverlening?
Beantwoording: Klachten, opmerkingen en dergelijke worden door de evenementen contactfunctionaris verzamelt en meegenomen in de evaluatie met de organisatie. Ook worden de punten van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht), Stadstoezicht, evenementenorganisatie en eventueel politie en ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht, inzake geluidsmeting indien van toepassing) meegenomen. De evaluatie geldt als uitgangspunt voor de volgende aanvraag.

Uit onderzoek van het AMC (Academisch Medisch Centrum) te Amsterdam blijkt dat één op de vier jongeren kampt met blijvende gehoorschade. Wat vindt u van het advies van de onderzoekers dat gemeenten strengere eisen moeten stellen aan het geluidsniveau bij festivals en evenementen?
Beantwoording:
• Bezoekers van evenementen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Zij weten dat op evenementen het geluidsniveau hoog kan zijn en dat gehoorbescherming wenselijk kan zijn.
• Tegelijkertijd moeten bezoekers ook beschermd worden tegen blootstelling van structureel te hard geluid. Als gemeenten stellen wij daarom in de vergunning eisen aan het geluidsniveau en zijn hierover normen opgenomen in de APV en het evenementenbeleid. Deze zijn expliciet opgenomen in de vergunning.
• Het preventieadvies van de GHOR is ook een onderdeel van de vergunning. De GHOR adviseert in het kader van preventie van gehoorschade dat bij evenementen waarbij sprake is van versterkt geluid of ander hard geluid dat gehoorbeschermingsmiddelen verkrijgbaar zijn. Dat dit ook zichtbaar is en dat bezoekers zoveel mogelijk vooraf geïnformeerd worden over het belang van gehoorbeschermingsmiddelen. In het nieuwe evenementenbeleid wordt expliciet verwezen naar dit advies.

Leon Snoek
November 2017