Van idee naar Platform, 3 jaar later

Stichting Platform Duurzaam Montfoort opgericht


31-10-2019 door Leon Snoek 

In 2016 hebben een aantal actieve leden van Progressief Akkoord het initiatief genomen om samen met andere inwoners van Montfoort duurzaamheid in de gemeente Montfoort te bevorderen. In oktober 2016 vond onder de noemer ‘Platform Duurzaam Montfoort’ de eerste startbijeenkomst plaats in het Stadskantoor van Montfoort. Vanaf dat moment heeft een aantal vrijwilligers contact gezocht met energieambassadeurs in Utrecht en een training gevolgd. In Montfoort hebben de energieambassadeurs voor Stichting Beheer Sporthallen Montfoort en Linschoten (SBML) een warmtescan gemaakt van sporthal Hofland en na afspraak met bewoners maken zij nu warmtescans van woningen in Linschoten en Montfoort. In 2017 hebben de zwerfvuilambassadeurs zich bij het platform aangesloten en sindsdien zijn er regelmatig informatieavonden met thema’s als afval, energiezuinig maken van je woning, samenhangende aanpak bij energiebesparing en de zin en onzin van warmtepompen. Bij inwoners bleek behoefte aan informatie over deze onderwerpen.

Heatpipes.jpg

Het platform denkt ook mee met afvalscheiding, deelname aan de Nationale Boomfeestdag, initiatieven om te komen tot opwek van duurzame energie en een energietuin op de voormalige vuilstort in Mastwijk. In samenwerking met de gemeente Montfoort wordt de duurzaamheidsprijs uitgereikt (2017 Knopenbad / 2018 molen de Valk / 2019 Linschoten Natuurlijk) en worden zwerfvuilacties en kerstbomeninzamelingen voor kinderen georganiseerd. Ook staat het platform met een kraampje op de Lentemarkt in Montfoort en de Burendag in Linschoten.

warmtebeeld-huis-800x420.jpg

Sinds november 2018 heeft het platform een formele status met de oprichting van Stichting Platform Duurzaam Montfoort. De stichting is geprofessionaliseerd en heeft een formeel activiteitenplan voor 2019 opgesteld. De stichting bestaat uit verschillende werkgroepen (energie, duurzame markt, afval en groen en communicatie). De werkgroepen en het stichtingsbestuur vormen samen een kerngroep voor regelmatige afstemming. Voor haar activiteiten ontvangt Stichting Platform Duurzaam Montfoort subsidie van de gemeente Montfoort. Volgens de gemeente heeft Duurzaam Montfoort een groot netwerk en weet het wat er leeft in de samenleving op het gebied van duurzaamheid. De stichting heeft volgens de gemeente een signalerende en faciliterende rol omdat zij een aanspreekpunt is voor initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van duurzaamheid.

Het doel van Stichting Platform Duurzaam Montfoort is een gezonde leefomgeving, nu en later. Het platform is altijd op zoek naar enthousiaste deelnemers die het verschil gaan maken in onze gemeente. Immers, duurzaamheid komt niet uit de lucht vallen. Elk initiatief vanuit de samenleving op het gebied van duurzaamheid kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen** en een gezonde leefomgeving.

Montfoort-slider.jpg

**De uitstoot van CO2 moet de komende jaren aanzienlijk verminderen om de klimaatverandering te beperken en de klimaatdoelstellingen te behalen. In de Klimaatwet is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. In het Nationale Klimaatakkoord 2019 hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken hoe zij gezamenlijk deze CO2-reductie gaan halen. Het Klimaatakkoord bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het Klimaatakkoord is een vertrekpunt om als gemeenten, samen met andere overheden en partners, de energietransitie uit te voeren.