Voorstel nieuw scholencomplex aangenomen

Kerstcadeau?
Nee, de Howiblo, Hobitstee en de Graaf Jan ontvangen geen verlaat kerstcadeau. Zij krijgen namelijk eindelijk het gebouw waar ze al lange tijd gewoon recht op hebben. De gemeente Montfoort is verplicht om goede onderwijshuisvesting te verzorgen voor haar scholen. En na ruim veertig jaar intensief gebruik tekent zich zichtbaar het verval aan van het huidige complex aan de Van Damstraat.

In 2013 zette het toenmalige college (met de onderwijsportefeuille in het pakket voor wethouder Jonkers) de eerste stap richting geplande nieuwbouw. Ook toen werd de locatie aan de Parklaan al geopperd. Het heeft ruim maar liefst zeven jaar (!) geduurd alvorens de raad tot een besluit erover kon komen. De lange weg ernaar toe mag de raad zich aanrekenen. Echter op het moment dat er met enige deemoed daaromtrent een raadbrede steun zou worden verwacht voor de realisatie van een mooi complex aan de Parklaan, gaf de oppositie niet thuis. Opnieuw werden er oude locatievoorstellen van de plank gehaald, vragen gesteld waarop de wethouder al lang antwoord had gegeven en pogingen gedaan vertraging in het proces te jagen. En dat laatste is volgens Progressief Akkoord volstrekt onverantwoord. In het belang van het Montfoortse onderwijs dient er eindelijk een scholencomplex te komen, dat er drie jaar geleden al had moeten staan.

Desondanks zijn wij blij dat dit belang door de coalitiepartijen volledig is onderkend en mogen wij ons erop verheugen dat de werkzaamheden aan de Parklaan binnenkort kunnen aanvangen.Betoog Han Bovens 7-december

Voorzitter,

Het is vanavond aan ons -de raad van de gemeente Montfoort- om eindelijk een besluit te nemen over de bouw van een nieuw scholencomplex. Het is de dag waarop de vrolijke Sinterklaas kleur- en knipproducten van de wanden worden gehaald en vocht- en schimmelplekken weer tevoorschijn komen. Maar snel zullen die weer aan het oog worden onttrokken door de kerstversiering die inmiddels door groep acht uit het schoolmagazijn is gesleept. Wie vandaag de dag een van de drie scholen betreedt en zich even niet te veel laat afleiden door genoemde decemberversiering, kan het verval van dit veertig jaar oude gebouw nauwelijks ontgaan zijn.

Desondanks volgen leerlingen als Floris, Lisa en Sophie er elke dag weer met veel plezier onderwijs, terwijl de leerkrachten met de nodige creativiteit alle mogelijkheden benutten die het oude gebouw hun nog te bieden heeft om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Onderwijsmensen hoor je namelijk over het algemeen nauwelijks klagen, die doen hun werk veelal gedreven en met een groot verantwoordelijkheidsbesef. 

Voorzitter, het is spijtig te moeten constateren dat er maar liefst zeven jaar nodig is geweest om uiteindelijk vanavond tot een besluit te komen. Spijtig omdat ook wij als raad het een en ander hebben laten liggen al die jaren. Wij zijn blijkbaar in die voorbije tijd niet in staat geweest om ferm door te pakken, om genoeg snelheid in het proces te krijgen, om verschillen niet tijdig overbrugd te krijgen en hebben onvoldoende onze rol als aanjager genomen. Wat ons aandeel in dit alles betreft, kunnen wij ons dat aanrekenen.

hofland locatie.JPG 

Getuige de visionaire blik van het toenmalige college werd er zeven jaar geleden –om precies te zijn op 16 december 2013- in het raadsvoorstel al gesproken over de locatie van de Hoflandschool naast de locatie bij de sporthal die toen ook in beeld was als mogelijke variant.

En dan volgen de jaren elkaar traag op met steeds nieuwe onderzoeken en talloze overlegmomenten, die uiteindelijk allemaal resulteren in raadsvoorstellen -zoals die in december 2015 en september 2017- met opnieuw kredietaanpassingen en weer andere locatievarianten.

En ondertussen volgen Floris, Lisa en Karlijn nog steeds elke dag weer met veel plezier onderwijs, maar worden de besturen en ouders van de kinderen met het jaar ongeduldiger en manen de politiek steeds nadrukkelijker tot spoedig handelen.
En dan is het vanavond eindelijk zo ver. Voor ons ligt een raadsvoorstel van 13 oktober 2020 dat o.i. voldoende kansen biedt om op korte termijn tot de realisatie van een mooi scholencomplex te komen op de locatie van de oude Hoflandschool.

Progressief Akkoord gaat dan ook akkoord met het daarvoor beoogde krediet, het afzien van traditionele bouw, de komst van de kinderopvang en omarmt de keuze voor de geoptimaliseerde variant, waarbij het gebouw parallel aan de Parklaan komt te liggen. Wij hebben overigens geen moeite met de inhoud van de motie van VVD en InwonersBelangen, waarin gevraagd wordt om ook de andere variant op deze locatie nog eens tegen het licht te houden, iets wat de wethouder overigens sowieso van plan schijnt te doen.

Wij hopen van harte dat ondernemers uit de regio, rekening houdend met de geldige aanbestedingsprocedures, de kans nemen om zich scherp in de markt te zetten en zodoende daadwerkelijk een bijdrage kunnen gaan leveren aan de realisatie van een fraai complex, waar mogelijk in de toekomst ook Het Huis van Ervaring en verenigingen onderdak kunnen vinden.

Naast het feit dat de hockeyclub Montfoort haar medewerking heeft toegezegd, gaan onze complimenten ook naar de Tennisvereniging Montfoort, die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gepakt heeft en bereid is om mee te werken.

Wel hebben wij nog de vraag aan de wethouder of en hoe de bewoners van de aangrenzende appartementen in Parkzicht worden betrokken bij het vanavond te nemen bouwbesluit, hetgeen ook geldt voor de bewoners van de Bovenkerkweg die zich met recht grote zorgen maken over de verkeerssituatie straks ter plaatse.

Met grote verbazing hebben wij vanavond weer het ene na het andere voorstel verpakt in amendementen voorbij horen komen, voorstellen die uiteindelijk allemaal zullen leiden tot fikse vertraging van de scholenbouw. We lijken in dit proces te vergeten dat deze nieuwbouw 3 jaar geleden al gerealiseerd had moeten zijn. Het spreekt voor zich dat wij ons meer vertraging niet meer kunnen veroorloven. Volgens Progressief Akkoord is dit onverantwoordelijk.

Als het aan ons ligt realiseren wij met elkaar op korte termijn een mooi scholencomplex, waarin onderwijs en kinderopvang gezamenlijk een omgeving vormen die optimale ontwikkelingskansen bieden aan kinderen van 0 -12 jaar.

Het is nu aan de besturen van de Howiblo, de Hobbitstee en de Graaf Jan van Montfoortschool en kinderopvangorganisatie Kind&Co in te zetten op een volwaardig kindcentrum waarin wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen om zo een optimale leer- en ontwikkellijn voor kinderen te creëren met diverse ketenpartners.
inrichting school.JPG

Hierin hebben wij een gezamenlijke maatschappelijke opdracht.

Kansen genoeg om er een toekomstgericht scholencomplex van te maken. En dat alles in een gebouw dat bijna energieneutraal gaat worden opgeleverd en wat Progressief Akkoord betreft dit wordt doorgetrokken naar een zogenaamd ‘groenblauw schoolplein’. Anders dan een regulier schoolplein met nogal wat beton, typeert een groene speelomgeving de buitenruimte rondom de school. Door het vergroenen en klimaatadaptief maken van zo’n speel- leer- en ontdekplek –wellicht ondersteund en gerealiseerd door lokale ondernemers- kunnen de drie scholen zich ook op dit vlak onderscheiden.

De gemeente Montfoort kent in totaal 7 scholen van primair onderwijs. In combinatie met het Wellant College bieden we uitstekend onderwijs aan kinderen van 0-16 jaar.

Voor een gemeente met deze omvang is dit vrij uniek en daar mogen we best trots op zijn. Het zou mooi zijn als we in de toekomst meer visiegericht met het onderwijs optrekken en gezamenlijk blijven bouwen aan sterk onderwijs in onze gemeente, zodat onze kinderen kansrijk blijven voor de toekomst van morgen.

Progressief Akkoord gaat akkoord met het voorliggende raadsvoorstel en hoopt van harte dat de raad zo meteen –in het belang van het Montfoortse onderwijs- raadbreed het langverwachte licht op groen zet voor de bouw van het scholencomplex aan de Parklaan.