Windturbine-uitspraak Raad van State uitgelegd

Windturbine-uitspraak Raad van State niet heel spannend

De Raad van State floot op 30 juni jl. de regering terug op het windenergiedossier. De normen die Nederland hanteert voor geluid, slagschaduw en veiligheid zijn onvoldoende onderbouwd. Dat oordeelde de hoogste bestuursrechter naar aanleiding van een procedure over een Gronings windpark. Bij tegenstanders van windturbines ging in het hele land de vlag uit, voorstanders vrezen nu voor forse vertraging. Maar het is allemaal een stuk minder spannend dan het klinkt.

Voor windturbines zijn in het Nederlandse recht ‘algemene regels’ opgenomen. Daarop worden bij het zoeken naar geschikte locaties bijvoorbeeld de aan te houden afstanden tot bebouwing gebaseerd. De Raad van State komt nu terug op een eerdere eigen uitspraak dat die algemene regels volstaan. Als het gaat om meer dan één of twee losse windmolens vindt de Raad nu dat een betere onderbouwing van die algemene regels wenselijk is. De Raad zegt dus niet dat de nu gehanteerde normen niet kloppen, maar dat ze gebaseerd moeten zijn op een formeel onderzoek, een zogeheten planmer.

Wat betekent dit nu voor onze gemeente? Eigenlijk niet zo veel. De gemeente moet voor plaatsing van windturbines toestemming geven op grond van het betstemmingsplan. Om duidelijkheid te geven over wat we in onze gemeente wel of niet toestaan wordt komend jaar een ‘afwegingskader’ opgesteld. Daarin staan de normen waar windmolenbouwers en -beheersers zich aan moeten houden. Tot op heden kon de gemeente daarbij terugvallen op de normen uit de algemene regels van het Rijk. Zolang het Rijk de algemene regels nog niet gerepareerd heeft met een planmer zal de gemeente zelf de normen moeten kiezen die ze aan windprojecten wil opleggen.

Eigenlijk is er dus niets nieuws aan de hand. Want gemeenten mochten altijd al hun eigen normen bepalen en dan was het wel zo makkelijk over te nemen wat landelijk gebruikelijk is. Nu zullen we echt het gesprek met elkaar aan moeten gaan over wat we wel en niet acceptabel vinden. En rap ook, want als het Rijk over twee jaar de planmer af heeft wordt de verleiding wel erg groot om ons makkelijk achter wat landelijk gebruikelijk is te verschuilen.

Raad van state.png

 

Wat vindt Progressief akkoord?
Ook de gemeente Montfoort moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dat kan op verschillende manieren en die zullen zo goed mogelijk ingezet moeten worden. We zullen volop moeten inzetten op energiebesparing. Daarnaast zal het opwekken van duurzame energie nodig zijn om klimaatverantwoord in onze grote energiebehoefte te voorzien. De eerste 20 jaar zullen we niet ontkomen aan een combinatie van zonnevelden en windmolens, tot dat ander duurzame bronnen beschikbaar en betaalbaar zijn. Mogelijke overlast van windturbines moeten we dan wel tot een minimum zien te beperken.