Winkeltijdenverordening 2018

Raadsvergadering 29-10-‘18     -        Winkeltijdenverordening 2018

De koopzondag werd door D66 minister van Economische Zaken Hans Wijers in 1995 ingevoerd tijdens het eerste naoorlogse kabinet zonder een christelijke partij, het eerste paarse kabinet onder leiding van de onlangs overleden Wim Kok. Sinds 1 juli 2013 -opnieuw een paars kabinet / Rutte II- geeft de nieuwe winkeltijdenwet een forse stimulans aan de koopzondag: gemeenten mogen zelf bepalen of ze koopzondagen willen toestaan.

[FOTO]

Het zat er al geruime tijd aan te komen, de verruiming van de openingstijden voor winkels in Montfoort en Linschoten. Bij tijd en wijle kwam het onderwerp weer eens voorbij. Was het niet door een vraag vanuit het toen nog niet failliete tuincentrum, dan wel lag het onderwerp op tafel tijdens onderhandelingen voor een nieuw te vormen coalitie. Dan gaven de christelijke partijen aan principiële  bezwaren te hebben en andere partijen, waaronder Progressief Akkoord lieten het onderwerp omwille van de gewenste consensus dan maar even rusten, tilden het over de volgende verkiezingen heen. 

Intussen gingen/gaan overal in den lande en ook in onze eigen regio winkels op zondag open, shopt de consument meer en meer online en wenst hij ook op zondag de gang naar de fysieke winkel –om voor hem moverende redenen- te kunnen maken.

De samenstelling van de huidige coalitie is van dien aard, dat de winkeltijdenverruiming opnieuw op de agenda is komen te staan en deze kan rekenen op een brede instemming, ook van die van de fractie van Progressief Akkoord. Dat hebben wij tijdens de Forumvergadering op 15 oktober jl. al in een enigszins politiek getint verhaal toegelicht. Wat ons onder andere van die avond is bijgebleven, is het heldere standpunt dat de vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Gemeente ten gehore brachten. Op niet mis te verstane wijze werd de raad voorgehouden dat de zondag als rustdag door eenieder gerespecteerd dient te worden. Om dat standpunt nog eens extra kracht bij te zetten, werd er rijkelijk uit de geschriften geciteerd. Kijk, daar kun je het vervolgens inhoudelijk mee eens of oneens zijn, maar je weet waar de mannen voor staan. Hoe anders was dan het geluid dat weerklonk uit de reacties van de vertegenwoordigers in onze raad van de Staatkundig Gereformeerde Partij, de ChristenUnie en het Christen-Democratisch Appèl. Zij deden hun uiterste best om de uitslag van de inderhaast gehouden enquête te duiden, de validiteit van het raadsvoorstel in twijfel te trekken door erop te hameren dat er geen gedegen onderzoek had plaatsgevonden onder inwoners en winkeliers. Het principiële standpunt echter bleef onbelicht, dat werd prima verwoord door de twee geestverwanten achter de tafel en dat verdient ons aller respect.

Van Progressief Akkoord mag je verwachten dat zij oog heeft voor die snel veranderende samenleving, waarin –met respect voor eenieders levensinstelling- onze inwoners zelf kunnen bepalen hoe zij hun tijd invullen en dus ook wanneer zij hun boodschappen wensen te doen. Het is aan de winkeliers derhalve om dit al dan niet te faciliteren. In onze gemeente is de animo onder hen vooralsnog niet hoog, aldus de winkeliersvereniging. Maar de enkele middenstander die zijn deuren op zondag wil openen, zal –als het aan Progressief Akkoord ligt- de mogelijkheid daartoe worden geboden.

Een kleine restrictie wensen wij echter wel te willen aanbrengen, hetgeen wij in een amendement zo meteen aan u gaan voorleggen. Tijdens het moment waarop wij als land met elkaar de Nederlandse slachtoffers herdenken uit de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien-4 mei- is het wat Progressief Akkoord betreft vanzelfsprekend om de winkels gesloten te houden.

Tot slot. Er zijn er onder ons hier aan de raadstafel die een lichtelijk grijze uitgroei hebben bij de slapen. Dat rechtvaardigt het vermoeden dat men nog bekend is met zaken die vroeger heel gewoon waren, maar nu niet meer bestaan. Zoals onze schillenboer die langs de deuren ging –een soort recycling avant la lettre-, de meiprocessie door de straten van de binnenstad, het zwembad in de Voorgracht, de wethouder die op vrijdagavond consult hield op de hoek bij de Rabobank en de VAGU-bus die door de Hoogstraat reed. Het fenomeen ‘winkels gesloten op zondag’ mag zich straks voegen in datzelfde rijtje. Progressief Akkoord vindt het tijd om aan te haken bij hedendaagse ontwikkelingen.

 

Han Bovens 

Progressief Akkoord