Kandidatenlijst

Progressief Akkoord prijst zich gelukkig met een groot aantal actieve leden. Wat hen vooral bindt is het zich herkennen in het progressieve karakter van onze partij. Van daaruit wordt gedacht, gediscussieerd en uiteindelijk gehandeld. Mensen die met beide voeten in onze samenleving staan, zich erbij betrokken voelen en graag hun steentje willen bijdragen aan een rechtvaardiger en duurzamere wereld. Mensen die zich inzetten voor de publieke zaak en die met elkaar proberen om het progressieve gedachtegoed zo concreet mogelijk te vertalen voor Montfoort en Linschoten.

De eerste tien kandidaten van onze kieslijst stellen zich graag aan u voor.

1.Han Bovens

De liefde voor de taal heeft mij indertijd aangezet om in mijn werkzame bestaan jonge mensen hierin mee te nemen en te onderwijzen. Tot op de dag van vandaag doe ik dit nog met enorm veel plezier. Dat geldt ook voor mijn raadswerk. Sinds 2014 zit ik voor Progressief Akkoord in de gemeenteraad, eerst als raadslid en sinds de collegewisseling eind 2015 als fractievoorzitter. Goed om te ervaren dat het werk binnen de fractie gedragen wordt door een groep enthousiaste mensen. Steunfractieleden, Forumleden en raadsleden van Progressief Akkoord zetten zich gezamenlijk in voor de verdere ontwikkeling van Montfoort en Linschoten. Samen met hen wil ik hier graag een bijdrage aan leveren. Het is prettig wonen in Montfoort en Linschoten. Dat gunnen wij natuurlijk ook de komende generaties en dan vraagt dit op de eerste plaats om een transparante visie op de toekomst. In ons partijprogramma hebben wij dan ook getracht helder te verwoorden waar wij voor staan en welke keuzes wij hierin maken. Hierin herken ik mijzelf en dat maakt dat ik mij thuis voel bij een partij die zich sterk maakt voor de leefbaarheid en duurzaamheid van onze unieke omgeving, die opkomt voor hen die lastig de weg in onze samenleving kunnen vinden, die een oor heeft voor de roep uit die samenleving om o.a. goede woningen en om een terugkeer van de bibliotheek, die ook zijn blik naar buiten durft te richten voor nieuwe samenwerkingsvormen, maar vooral een partij die slagvaardig en lokaal betrokken is. Die partij heet Progressief Akkoord.

2. Leon Snoek

Ik ben actief als gemeenteraadslid, waarbij ik me voornamelijk richt op ruimtelijke ontwikkeling (woonkernen Montfoort en Linschoten en het buitengebied), ruimtelijk beheer (groen, afval), economische ontwikkeling, veiligheid en milieu. Werkzaam als adviseur business control bij de Gemeente Utrecht, daarnaast als vrijwilliger betrokken bij platform Duurzaam Montfoort. Duurzaamheid is voor mij uitgangspunt, want ook in Montfoort en Linschoten hebben we een bijdrage te leveren aan een duurzame en leefbare wereld. Daarnaast kan ik als adviseur business control de financiële stukken van de gemeente beoordelen; efficiency en kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners van Montfoort en Linschoten staan - bij welke samenwerkingsvorm dan ook - voor mij voorop.

3. Leo Hammendorp

Inmiddels woon al meer dan 32 jaar in Montfoort. Ik ben in die tijd door mijn werk in de industriele automatisering erg veel internationaal onderweg geweest. De laatste jaren, toen mijn werk weer primair in Nederland was, heb ik Montfoort, Linschoten en de omgeving opnieuw en beter leren kennen. Inmiddels ben ik gepensioneert en zie Ik een sterke sociale structuur, betrokkenheid, een prachtige omgeving en de enorme potentie die aanwezig is. Het is belangrijk er actief voor te zorgen dat we dit niet alleen behouden maar uitbouwen en het voor iedereen toegankelijk maken. Dit door goed te luisteren naar de medebewoners en deze op een positieve manier bij de besluitvorming te betrekken.

4. Eric Vink

Mooi centraal gelegen in het Groene Hart, dat was de reden om zo’n dertig jaar geleden te verhuizen naar Linschoten. We wonen er met veel plezier en dat wil ik graag zo houden. Sinds november 2016 ben ik daarom forumlid, met speciale aandacht voor ruimtelijke ordening, landschap en burgerparticipatie. De politiek is niet nieuw voor me. In Haarlem draaide ik mee in de - toen nog - PPR en in de eerste tien jaar hier zat ik in het bestuur van Progressief Akkoord. Daarna kregen mijn gezin en werk voorrang, tot GroenLinks me vroeg als forumlid voor Progressief Akkoord. Naast mijn betrokkenheid bij de omgeving breng ik ervaring vanuit mijn werk mee. Ik ben adviseur communicatie en participatie en begeleid veel gemeenten (en andere overheden) bij projecten die ingrijpen op de leefomgeving. Het goed betrekken van burgers leidt tot betere plannen met meer begrip voor wat nodig is en wat niet. Dat geluid breng ik graag de gemeentelijke politiek binnen.

5. Antoinette Smit

Dat iedereen met veel plezier in Montfoort woont! Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven en onderwijs. Ik wil dat de politiek dichter bij de inwoners komt te staan. Zeker wanneer het de zorg betreft omdat sinds een aantal jaren veel taken rondom zorg bij de gemeente liggen. 

6. Paul Pennarts

Montfoort is een fijne plek om te wonen en ik zet mij in om dit voor de inwoners zo goed mogelijk in stand te houden. Mijn aandacht gaat uit naar het continueren van een goed ondernemersklimaat, zorgvuldig om gaan met onze groene omgeving en aandacht voor onze verenigingen die Montfoort en Linschoten telt. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er actief beleid gevoerd wordt inzake handhaving in de ruimste zin van het woord. Hiervoor hebben de afgelopen periode regelmatig aandacht gevraagd.

7. Suzan van Leeuwen

Sinds 2011 woon ik met mijn vriend en inmiddels 2 jongens (2012 en 2014) in Montfoort. Ik werk als Business Information Consultant, met name bij gemeenten en in het Sociaal Domein. De afgelopen 2 jaar ben ik voor Progressief Akkoord actief geweest als Formumlid. Ik richt me primair op de onderwerpen die betrekking hebben op het Sociaal Domein. Mijn motivatie om actief te worden is gelegen in het behoud of borgen van voldoende voorzieningen in Montfoort, vooral als het om onze kinderen gaat. Voor mijzelf was de aanleiding het sluiten van kinderopvanglokatie Dikkie Dik. Om als individu en/of gezin in een kleine gemeenschap te kunnen (blijven) functioneren, is het belangrijk niet alleen naar (financiele) aspecten op korte termijn te kijken, maar om de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken ten behoeve van de toekomst. De basishouding van de gemeente moet ondersteunend/faciliterend zijn. Waar dit niet kan, moet daar zo snel mogelijk duidelijkheid in gegeven worden. Voorkom misplaatste verwachtingen en slepende procedures door achterkamers te vermijden, integer te handelen en in een vroeg stadium in gesprek te gaan en ook echt te luisteren.

8. Pauline Goedvolk

Van 2008-2010 was ik wethouder in Montfoort. Ik heb o.a. een bijdrage mogen leveren aan woningbouwprojecten in de kernen Montfoort en Linschoten, het beschermen van het buitengebied, het faciliteren van lokale ondernemers en ik heb samen met de inwoners een visie op Linschoten opgesteld. Na de verkiezingen kwam Progressief Akkoord helaas niet terug in het college. Ik ben nu adviseur van de gemeenteraad in de gemeente Krimpenerwaard. Bij Progressief Akkoord wil ik mij inzetten voor het terugbrengen van een fysieke bibliotheek in beide kernen, voor een duurzame leefomgeving, dit in samenwerking met inwoners en lokale ondernemers, het beschermen van het buitengebied en het verbeteren van de communicatie met de inwoners. Ik wil mij vooral richten op de kern Linschoten. De Vaart en omgeving moet nu eindelijk aangepakt worden! De gemeente moet snel, in overleg met stichting Libel en inwoners, ervoor zorgen dat dit een aangename ontmoetingsplek wordt waar verenigingen een passend onderkomen kunnen vinden. Stichting Libel heeft daarvoor al in 2015 een mooi plan ingediend. AAN DE SLAG!

9. Bas Levering

Ik ben gepensioneerd pedagoog, 70 jaar, begin jaren negentig was ik wethouder voor de PvdA en later raadslid voor Progressief Akkoord. Ik gun de gemeente Montfoort een bestuur van de hoogste kwaliteit en wil daaraan ook een bijdrage leveren.

10. Netty Dorrestein

Ik ben werkzaam als directeur van een stichting die de ontwikkeling en duurzame productie van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare biotherapeutica voor ontwikkelingslanden in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Wereldgezondheidsorganisatie, mogelijk maakt (UCAB). Nevenactiviteit: lid van de adviesraad van de stichting Running Blind. De gemeente Montfoort omvat mooie en levendige plaatsen om te wonen en te leven. Door onderlinge verbinding te creëren vanuit het bestuur kan deze gemeente voor en met haar inwoners, niemand uitgezonderd, de uitdagingen van de toekomst vorm geven.