Programma 2018-2022

Visie en standpunten           Download programma

Voorwoord
Laten we beginnen met een vraag aan u: Waarom woont u in Linschoten, Montfoort, Willeskop, Achthoven of Mastwijk? Grote kans dat u zegt: omdat hier rust en ruimte is. Of: hier ken je elkaar nog. Of:…zo heeft ieder heeft zijn eigen reden.

Onze gemeente heeft waardevolle kanten. Dat willen we zo houden en als het kan nog versterken. Dan hebben we een gemeentebestuur nodig, dat weet wat inwoners van waarde vinden. Dat uitgaat van de kracht van onze gemeenschap. En dat stevig weet neer te zetten. Dat kan!

De afgelopen jaren heeft Progressief Akkoord mooie initiatieven van de grond getrokken. Inwoners zijn vooruit geholpen met nieuwe woningen in Linschoten en er komt een nieuw scholencomplex in Hofland. Toeristen genieten van ons buitengebied door de voortdurende aandacht voor natuur en landschap. Middenstanders profiteren economisch van onze unieke cultuurhistorische kernen. Het actieve Platform Duurzaam Montfoort draagt enthousiast het belang van een duurzame samenleving uit.

Woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De afgelopen vier jaar had de politiek twee gezichten. Het eerste jaar kende veel onrust, organisatorisch gedoe en financiële onduidelijkheid. Uiteindelijk viel het college. Progressief Akkoord nam daarop haar verantwoordelijkheid en leverde een wethouder. Samen met D66, CDA en CU hebben we de bestuurlijke rust hersteld, lieten we de gemeente beter presteren en brachten het financiële lek boven tafel. Maar we zijn er nog niet, dus willen we door.

De gemeente wordt steeds belangrijker. Meer en meer taken liggen bij de lokale overheid. Het doet er dus toe wie er aan het stuur zit. Of een college dat het niet zo nauw neemt en bij  de waan van de dag regeert. Of een college dat werkt aan politieke stabiliteit, duurzame oplossingen en een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. De gemeente Montfoort, is net als andere kleine gemeenten, de laatste jaren geconfronteerd met een substantiële uitbreiding en verzwaring van het takenpakket, die nauwe samenwerking met andere gemeenten niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk maakt. In de komende raadsperiode zal daartoe actief gezocht moeten worden naar concrete mogelijkheden van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met andere gemeenten in het Utrechtse deel van het Groene Hart, zeker nu IJsselstein besloten heeft de samenwerking met Montfoort te beëindigen. Lokale besluiten moeten vaker aansluiten op regionale afspraken. Het maakt dus uit welke politici je erop uitstuurt. Ook dat maakt de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk. Progressief Akkoord levert kundige mensen die kunnen schakelen en die kleur durven te bekennen.

De komende jaren willen wij opnieuw verantwoordelijkheid nemen voor goed bestuur en – soms lastige, maar – juiste keuzes. Deden we dat de voorbije jaren Betrouwbaar, Betrokken en Bevlogen, nu voegen wij daar Slagvaardig en Lokaal Betrokken aan toe. Vanuit die visie wil Progressief Akkoord onze mooie gemeente verder ontwikkelen, met kansen voor inwoners en ondernemers en met respect voor de fraaie maar kwetsbare omgeving waarin we zo graag wonen. Doet u mee?                                                                                             

In Progressief Akkoord werken GroenLinks, PvdA en de Onafhankelijken samen aan een sterke en slagvaardige gemeente. Wij zijn al 44 jaar een stabiele factor in de lokale politiek.


Progressief Akkoord is…..Betrokken

Hoe betrokken zijn we met elkaar? Wie zet de kliko aan de straat van de buurtgenoot die slecht ter been is? Wie kent alle buren in de straat? Wie maakt een praatje met de man verderop, die vaak alleen is? Wie zet zijn organisatietalent in voor een buurtbarbecue? Wie neemt bij tijd en wijle de zorg voor de dementerende buurvrouw uit handen van haar man? Of helpt nieuwe Nederlanders zich thuis te voelen?

Omkijken naar een ander is niet zo vanzelfsprekend. Toch willen veel mensen best helpen, als je het ze vraagt. Durven we een beroep te doen op hun talenten? Ze over de drempel helpen om iets voor een medemens te doen?

Progressief Akkoord wil de sociale samenhang versterken met effectieve inzet van het welzijnswerk. Het is de smeerolie van een sterke samenleving.


Een gemeenschap vaart wel bij een hecht sociaal netwerk. Sporten, muziek maken of toneelspelen. Burenhulp, vrijwilligerswerk en volkstuintjes. Het gaat niet zonder elkaar. Het maakt een wijk tot een sociale wijk. De plek waar je elkaar ontmoet, helpt en wijzer maakt. Hier ervaar je het plezier van verschil: ieder mens is anders en brengt iets waardevols in. Geluk maken we samen! 

Progressief Akkoord is voor een rechtvaardige samenleving: eerlijk delen, vast werk, goed wonen, gezond leven, toegang tot scholing, ruimte voor emancipatie en recht op zeggenschap.
Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed. Maar een te grote – en bovendien groeiende – groep mensen dreigt achterop te raken. Daar maken we ons zorgen over. Progressief Akkoord wil zich sterk maken voor al de mensen die financieel op het minimum leven of zelfs daaronder. Ook willen wij extra zorg bereikbaar maken voor mensen die het nodig hebben, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Betrokken zijn bij elkaar en je veilig voelen in je eigen buurt zijn belangrijke bouwstenen voor sociale samenhang en leefbaarheid. Progressief Akkoord wil inwoners uitnodigen actief mee te denken over gemeentelijk beleid dat hen aangaat. Daarnaast kan de gemeente initiatieven uit de wijk ondersteunen, die leefbaarheid stimuleren, bijvoorbeeld met een buurtcoach. Veiligheid in de wijk moet worden gewaarborgd door sneller te handelen, maar ook met maatregelen die bijdragen aan een hoger veiligheidsgevoel.

Progressief Akkoord ziet voorzieningen in beide kernen, zoals een bibliotheek, als een randvoorwaarde voor een sterke samenleving. Om voorzieningen betaalbaar te houden, willen we deze zo veel mogelijk in dezelfde gebouwen combineren.

Progressief Akkoord vraagt speciale aandacht voor de woningmarkt. De gemeente moet zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor starters en voor mensen die in een andere fase van hun leven terecht komen.

Kortom: we bestrijden de gevolgen van ongelijke kansen. Wij investeren in wat ons bindt, stimuleren de kracht van de mensen zelf en bieden – waar nodig – de steun van een beschermende overheid. Progressief Akkoord staat voor een lokale samenleving die bij elkaar betrokken is.

Wat wij hebben bereikt:

 • Motie met visieopdracht aan college breng bibliotheek in Montfoort en Linschoten terug op de agenda.
 • Realisatie woningbouw wijk Voorvliet in Linschoten.
 • Realisatie woon-/ zorgcomplex Nieuw Lindescote in Linschoten.
 • Groene licht voor nieuwe brandweerkazerne in Montfoort
 • Communicatie verbeterd met een wijkplatform voor Keizerrijk.
 • Verkeersveiligheid bij de basisscholen verbeterd (o.a. digitale snelheidsborden, veilige fietsroutes).
 • Initiatief begeleid wonen opgestart bij complex oude Hoflandschool in Montfoort.

Wat willen wij nog meer bereiken:

Een sociale woningmarkt:

 • Bij nieuwbouw rekening houden met starters en veranderende behoeften als gevolg van vergrijzing. 
 • Ook in de toekomst vasthouden aan ten minste 30% sociale woningbouw. 


De bibliotheek komt weer in Montfoort en Linschoten.

 • Als ontmoetingsplek en om inwoners wegwijs te maken in de complexheid van de digitale wereld, als antwoord op laaggeletterdheid. Maar vooral om er een goed boek te vinden. 


Het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en haar inwoners:

 • Een toegankelijke, interactieve gemeente website. 
 • Het instellen van wijkraden. 
 • De gemeente stimuleert iedereen om actief mee te doen in de samenleving. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar onder meer statushouders en ouderen. 
 • Sociale cohesie in de wijken vergroten. Dat betekent dat we inwoners gebruik laten maken van hun talent om elkaar een handje te helpen. 
 • Een proactieve aanpak van het welzijnswerk: naast het loket, ook erop af! 


Preventie en handhaving:

 • We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar jongeren, naar de relatie sport en alcohol, naar handhaving. 
 • Er worden weerbaarheidslessen op basisscholen gegeven (o.a. aandacht voor cyberpesten). 
 • We willen extra capaciteit voor handhaving. 


Een goed vangnet:

 • Actieve ondersteuning van mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals training over de omgang met dementie of het in contact komen met lotgenoten. 
 • Mensen die structureel financieel afhankelijk zijn van de overheid, proberen zo veel mogelijk mee te laten doen én erbij te laten horen. 


Goede zorg:

 • Geld moet besteed worden aan goede zorg, niet aan administratieve rompslomp. In de samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar is niet leidend. 
 • Het is voor elke inwoner duidelijk bij wie je terecht kunt met welk probleem of ondersteuningsvraag. 
 • Er komt een wooncomplex met begeleid wonen op de plek van de voormalige Hoflandschool. 

Werkgelegenheid stimuleren

 • In overleg met de ondernemers werken aan een optimale werkgelegenheid, met de focus op continuïteit voor ondernemers en werknemers.

 

Progressief Akkoord is…..Duurzaam

Voor Progressief Akkoord is duurzaamheid uitgangspunt. Klimaatverandering, extreme regenval en de CO2-uitstoot zijn mondiale problemen met een lokale oorsprong. Ook in Montfoort en Linschoten hebben we een bijdrage te leveren aan een duurzame leefbare wereld. Wij zetten in op een energieneutraal Montfoort en Linschoten in 2040. De gemeente stelt randvoorwaarden voor duurzame projecten, die tegelijkertijd goed en betaalbaar wonen, een schoner milieu en voldoende (lokale) werkgelegenheid ten goede komen.
Duurzaamheid gaat niet alleen over energie. Ook een betere leefbaarheid en een gezondere omgeving  tellen mee. Montfoort en Linschoten zijn omgeven door unieke landschappen. Ze geven de streek een eigen identiteit. In eeuwen gevormd, en dat willen we graag zo houden. Ook dat is duurzaamheid.

 

In het Klimaatakkoord van Parijs onderstrepen (bijna) alle landen van de wereld de urgentie van het klimaatprobleem. Wij moeten ervoor zorgen dat onze planeet leefbaar blijft, ook voor toekomstige generaties. Samen voorkomen dat de aarde verder opwarmt en de gevolgen van klimaatverandering opvangen. Het is niet meer de vraag óf maar hóe we dat doen.

Nederland zet de komende jaren fors in op de energietransitie: Wij vinden dat onze gemeente daar met de inwoners en ondernemers op lokaal niveau actief aan moet bijdragen. Als we allemaal meedoen ligt een duurzame, energie neutrale gemeente in het verschiet. Progressief Akkoord denkt dat als we dat willen, het in 2040 haalbaar is.

Dat betekent wel scherpe keuzes maken. Zoals: geen aardgasnetwerk meer bij nieuwbouw en als bestaande leidingen aan het einde van hun levensduur zijn. Wel overstappen op warmtevoorzieningen die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar zijn.
Bedrijven en inwoners kunnen op lokaal niveau zelf energieproducent worden met behulp van aardwarmte of zonnepanelen. Progressief Akkoord vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente.

Een omslag naar duurzaamheid kan ook aan onze lokale economie bijdragen. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van met hun innovatieve technologieën, zoals warmte-koude-opslag en led-verlichting.

Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Het stimuleren van schoon openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling.

In een circulaire economie bestaat afval niet meer. Afval wordt uiteindelijk grondstof. Verspilling wordt tegengegaan door hergebruik van producten en materialen. Wij zijn dan ook voor een verregaande scheiding van afval. Natuurlijk willen wij de bewoners optimaal ondersteunen om deze doelstellingen waar te maken.

Willen we onze landschappen en natuurgebieden behouden, dan moeten we er anders mee omgaan. Duurzaam gebruik kan ecologisch verantwoord en economisch profijtelijk zijn. Om van de weldadige rustplekken in ons buitengebied (denk aan het wandelgebied bij Landgoed Linschoten en het Natuurgebied Willeskop) te kunnen genieten – als inwoner of toerist – moet de natuur meer toegankelijk zijn.

Kortom: in een duurzame wereld gaan gezondheid en leefbaarheid hand in hand. Een circulaire economie voorkomt vervuiling, bespaart grondstoffen en creëert nieuwe werkgelegenheid. We dragen lokaal ons steentje bij aan het beperken van het klimaatprobleem en het opvangen van de gevolgen die we nu al ondervinden.
Wat wij hebben bereikt:

 • Oprichting Platform Duurzaam Montfoort.
 • Continue aandacht voor groen in de woonwijken en het behouden van het mooie authentieke buitengebied.
 • De nieuwe kunstgrasvelden worden voorzien van veiliger infill met monitoring op eventuele zinkdoorlaat.
 • Het nieuwe scholencomplex Hofland wordt (bijna) energie-neutraal.
 • Circulair bouwen en duurzaamheid op agenda bouw nieuwe brandweerkazerne
 • Initiatief voor aansluiting bij Statiegeldalliantie als antwoord op zwerfvuil
 • Initiatief ter stimulering van verdere verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Wat wij nog willen bereiken:

 

Energie initiatieven:

 • Het stimuleren van duurzame energie initiatieven – zoals zonne- en windenergie, aardgasloze nieuwbouw en energie neutrale bouw – door het aanpassen van bestemmingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen met snellere procedures en lagere tarieven.
 • De komende 4 jaar wordt ingezet op het duurzaam opwekken en opslaan van zonne-energie en het overstappen naar duurzame (LED)verlichting bij scholen, sportparken en op straat.
 • Progressief Akkoord ondersteunt de oprichting van een lokale energiecoöperatie.
 • De gemeentelijke gebouwen en wagenpark zijn uiterlijk in 2025 zoveel mogelijk klimaat- en energie-neutraal. De gemeentelijke organisatie vervult een voorbeeldfunctie.
 • Een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om voormalige stortplaats Mastwijk in te richten als energiepark óf te bestemmen voor recreatieve doeleinden.

Afval:

 • Progressief Akkoord wil in 2022 minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen.
 • Afvalscheiding stimuleren door de openingstijden van de gemeentewerf aanzienlijk te verruimen.

Groen en biodiversiteit:

 • Burgerinitiatieven die bijdragen aan de hoeveelheid, kwaliteit en biodiversiteit van groen (waaronder bermen in het buitengebied) worden via duidelijke spelregels ondersteund.
 • Progressief Akkoord wil de omgeving groener maken (bijv. het stimuleren van  adoptiegroen en vooral géén parkeergelegenheid in het Park !) en de biodiversiteit vergroten. Het onderhouden van groen gebeurt ecologisch verantwoord (heet water of hete lucht).

Klimaatverandering:

 • Extreme regenval als gevolg van klimaatverandering vraagt om een betere afwatering door minder tegels in tuinen.


Progressief Akkoord is….Lokaal Betrokken

 

Wanneer plaatselijke politieke partijen claimen ‘de enige lokale partij’ te zijn in onze gemeente, mag wel eens gezegd worden dat Progressief Akkoord met haar 44-jarig bestaan de enige en tevens de oudste lokale progressieve partij van Montfoort is.  Daar zijn wij trots op. De verbinding met GroenLinks en PvdA zorgt voor een verbinding met de landelijke politiek. Ook in de jaren die voor ons liggen, blijven wij een scherp oog houden voor onze lokale belangen. Want een sterk Montfoort en een sterk Linschoten maakt dat het hier prettig wonen, werken en recreëren is. Dat is goed voor ieder afzonderlijk en goed voor de hele gemeenschap. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. ‘Lokaal Betrokken’ is daarom een van de uitgangspunten van Progressief Akkoord.


Het is aantrekkelijk wonen in Montfoort en Linschoten. En dus groeit de behoefte aan betaalbare woningen. Maar het duurdere segment zit op slot en de doorstroom stagneert. Bouwen met respect voor het unieke karakter van onze beide kernen vraagt afgewogen keuzes: niet te veel en vooral met oog voor woonwensen van jongeren en doorstromers en zij die langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.

Montfoort en Linschoten hebben een rijk verenigingsleven. Vele vrijwilligers zetten zich in voor een hoog niveau aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Zo hebben inwoners volop mogelijkheden om aan het sociale leven deel te nemen. Dat verdient ondersteuning en moet sterker gecoördineerd en gecommuniceerd worden. Het is ook belangrijk dat eenieder toegang krijgt tot deze activiteiten. Als middel voor participatie, voor de gezelligheid en voor de gezondheid. Juist deze verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid en vormen zo de brug in het onderling verbinden van de sociale netwerken in onze samenleving.
Sportvoorzieningen zijn voor een groot deel van de jeugd uit Montfoort en Linschoten een lokaal ankerpunt. Progressief Akkoord vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle kinderen, ook voor hen die het thuis niet al te breed hebben.

Het historische karakter van de binnenstad van Montfoort heeft een grote aantrekkingskracht. Daarom moet de gemeente goed zorgen voor onze waardevolle monumenten en de openbare ruimte, zoals het Stadspark, goed beheren. Zowel winkeliers als bezoekers profiteren ervan als dat wordt versterkt met een goede verkeerscirculatie en enkele autoluwe straten. De gemeente moet samen met lokale ondernemers investeren in de kwaliteit van het centrumgebied. Hierbij te denken aan meer groen, mooiere straatinrichting en mooie hoekjes/fotolocaties (bijvoorbeeld Kloostertuin) ter ondersteuning van het initiatief ‘Montfoort trouwstad’. Zo blijven bezoekers komen en blijft werkgelegenheid behouden. Met het recent opgerichte ondernemersfonds zijn financiële middelen beschikbaar om daarin te investeren. 

Linschoten heeft een prachtig karakteristiek oud dorpshart en ontwikkelt een vernieuwd dorpshart rond de Vaart. Linschoten kent talrijke -veelal particuliere- culturele, sociale en sportieve initiatieven zoals de Kunstroute, de Linschotenloop, de fanfare, de toneelvereniging, het filmhuis, de Vereniging Oud-Linschoten en diverse koren.
Een aantal activiteiten vindt in het oude dorpshart plaats en is daarmee belangrijk voor het levendig houden van deze historische kern.
In het gebied rond de Vaart ontmoeten kinderen, ouders, sporters, winkelende mensen elkaar. De gemeente moet nu snel, in overleg met de inwoners, ervoor zorgen dat dit een aangename ontmoetingsplek wordt waar ook verenigingen een passend onderkomen kunnen vinden.

De historische bebouwing op het perceel Liefhovendijk 2 (Bosje van Cromwijk) moet in oude glorie hersteld worden en verder dient het perceel gelabeld te blijven als een agrarische bestemming. Kortom, deze groene long in het hart van het dorp -domein voor koe en schaap- moet het liefst onaangetast blijven.

Met steun van Progressief Akkoord profileert ondernemend Montfoort zich als trouwstad. Typisch een voorbeeld hoe bestaande kwaliteiten drager kunnen zijn voor nieuwe economische ontwikkelingen. Volgens Progressief Akkoord zijn hieraan tal van nieuwe initiatieven te koppelen, die op zich weer bijdragen aan nieuwe economische kansen. De gemeente en de ondernemers moeten samen actief dit soort initiatieven opzoeken en concrete plannen en acties afstemmen met de inwoners. Daarmee zetten we Montfoort en Linschoten als aantrekkelijke verblijfsplaats op de kaart. Vanuit de provincie wordt gevraagd om een regionale afstemming t.a.v. bedrijventerreinen. In onze gemeente is er dan ook nog maar weinig uitbreidingsmogelijkheid. Leegstaande panden op bestaande bedrijventerreinen moeten we zien te voorkomen.

Het Groene Hart biedt uitgelezen kansen om recreatie en lokale diensten en producten in de schijnwerpers te zetten. Gezien vanuit het stedelijk gebied rond Utrecht vormen de kernen Montfoort en Linschoten de aantrekkelijke historische poort naar de groene Waarden: een prachtig buitengebied dat zich uitstrekt tot aan de Lek en de Vlist. Als we hier rust en ruimte bieden voor wie de stad wil ontvluchten, ontstaat een nieuwe markt. Om die te ontwikkelen is samenwerking in de regio van groot belang. Te denken valt aan het hergebruik van de voormalige vuilstort Mastwijk als openbaar groengebied voor recreatieve doeleinden als wandelen en fietsen naar het stadsdeel Leidsche Rijn in Utrecht (al dan niet in combinatie met een energiepark).

Op dit moment verandert de aard van het buitengebied. Naast het oorspronkelijke agrarisch gebruik komen er boerenbedrijven vrij voor nieuwe mogelijkheden. Dat mag niet leiden tot verrommeling of het ontstaan van nieuwe bedrijventerreinen, maar moet juist bijdragen aan de kansen van het groene Waardenlandschap. Nieuwe bedrijvigheid moet met respect voor de omgeving bijdragen aan een sterke lokale samenleving en werk maken van verantwoord ondernemen. Om dat in goede banen te leiden is een visie voor de lange termijn belangrijk, waarbij een goede balans tussen toerisme, werken en wonen gegarandeerd is.

Niet alleen het buitengebied verandert, ook de ruimtelijke wetgeving gaat fors op de schop. In 2021, dus tijdens de komende raadsperiode, wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet vraagt expliciet om een toekomstgerichte Omgevingsvisie. En om het tijdig betrekken van inwoners bij ruimtelijke plannen.
Progressief Akkoord wil graag uitvoering geven aan de wettelijke plicht voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart om bewustzijn van waardevolle landschapselementen in het buitengebied te vergroten en te behouden.

Progressief Akkoord staat voor een toekomstvisie die uitgaat van het behoud en versterken van de kwaliteiten van onze omgeving. Dat stimuleert een samenhang tussen wonen, werken en recreëren die duurzaam en profijtelijk is voor iedereen.

Wat wij hebben bereikt: 

 • Opzetten van stadsmarketing/recreatie en toerisme voor meer levendigheid in Montfoort.
 • Vaart brengen in plannen voor het opknappen van de voormalige steenoven in Willeskop, met meer aandacht voor natuur in de omliggende uiterwaard.
 • Continue aandacht voor groen in de woonwijken en het behouden van het mooie authentieke buitengebied.
 • Libel mag voor ’n tijd activiteiten in de Vaart ontplooien
 • Het poortje in de stadsmuur is hersteld.
 • Initiatief voor een pilot met terrassen Onder de Boompjes.
 • Aandacht voor vergunningverlening en veiligheid tijdens evenementen en tentfeesten.

Wat wij nog willen bereiken:

 

Kern Montfoort:

 • Zorgen voor een aantrekkelijker binnenstad, zowel voor de eigen inwoners als ter ondersteuning van het initiatief ‘Montfoort trouwstad’.
 • Delen van de binnenstad autoluw maken.
 • Duidelijke afspraken wat winkeliers wel/niet op straat mogen zetten oftewel een terrassen- en uitstallingenbeleid maken.
 • Vaste tijden instellen voor laden en lossen in binnenstad en daarop handhaven.
 • Herstellen van in verval geraakte stadsmuur.
 • Parkeerproblemen in de stad aanpakken, rekening houdend met het feit dat parkeren binnen een redelijke loopafstand acceptabel is.

Kern Linschoten:

 • Een kloppend dorpshart met een dorpshuis in de Vaart.
 • Uitbreiden en versterken van de kwaliteit van de ‘groene long’ Liefhoven.
 • Realiseren van een veilige 30-km zone in heel Linschoten.
 • 60 km per uur op de M.A. Reinaldaweg, om te beginnen ter hoogte van Linschoten.

Buitengebied:

 • Gebiedsmarketing actief ondersteunen met als doel nieuwe economische dragers op basis van de kwaliteiten van Montfoort, Linschoten en het buitengebied.
 • Voorkomen van verrommeling. Waar nodig zal er strikt gehandhaafd dienen te worden. Vestiging van bedrijven beoordelen op hun passendheid bij en bijdrage aan de gebiedskwaliteiten.
 • Particuliere initiatieven en activiteiten in het buitengebied (zoals Het Beloken Land in Blokland) opnemen in gebiedsmarketing.