Progressief Akkoord is…..Duurzaam

Klimaatverandering
‘Klimaatverandering heeft invloed op het weer, onze gezondheid, de economie, waarop eigenlijk niet? Helaas is het debat nog altijd heel gepolariseerd. Sommige mensen doen het onderwerp zelfs af als complete onzin. Zo werkt ons brein. Als iets bedreigend is, dan sluiten we ons ervoor af. We wijzen naar elkaar. Als de rest niet meedoet, waarom zou ik dan meedoen? Ik denk dan: of de Amerikanen zich houden aan het klimaatakkoord, zou je worst moeten zijn, zolang je zelf iets kunt bijdragen. Bijvoorbeeld door je eigen huis te isoleren. Of door te ijveren voor een plantsoen in de stad. Het absorbeert warmte, neemt fijnstof op en je wordt er ook nog eens vrolijk van. Je hoeft je alleen even te realiseren dat je de toekomst in eigen hand kunt nemen’ (Weervrouw Helga van Leur, AD 19-12-2017).

Stip op de horizon
Allerlei ontwikkelingen, waaronder klimaatverandering, maken het noodzakelijk om duurzaamheid als leidend principe te gaan hanteren. In september 2015 heeft de gemeenteraad van Montfoort de ‘Duurzaamheidsvisie 2015 – 2020’ vastgesteld. In dat visiedocument is de ‘stip aan de horizon’ die de gemeente zich voorhoudt als volgt gedefinieerd: ‘Een energie neutrale gemeente, een stad waar de gemeente, ondernemers en inwoners samenwerken om te komen tot een duurzame samenleving met als prioriteiten de afvalketen, gebouwenbeheer en energiegebruik, biodiversiteit en beheer van de openbare ruimte, en zorg voor de in de gemeente aanwezige natuurwaarden’.


Ofwel de gemeente Montfoort heeft zich ten doel gesteld om een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving te realiseren op de korte, middellange en lange termijn. Om de doelen uit de duurzaamheidsvisie te behalen heeft Progressief Akkoord de afgelopen periode de volgende initiatieven genomen:
- Circulair bouwen en duurzaamheid op agenda bouw nieuwe brandweerkazerne.
- Initiatief voor aansluiting bij Statiegeldalliantie als antwoord op zwerfvuil.
- Oprichting platform Duurzaam Montfoort.
- Initiatief ter stimulering van verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.
- Het nieuwe scholencomplex Hofland wordt (bijna) energieneutraal.
- Continue aandacht voor groen in de woonwijken en het behouden van het mooie authentieke buitengebied.

Progressief Akkoord wil de komende periode in samenwerking met platform Duurzaam Montfoort (zie www.duurzaammontfoort.nl) meer inspanningen verrichten om de doelen te bereiken en dichter bij de ‘stip aan de horizon’ te komen. Daarbij verdelen we duurzaamheid over de volgende thema’s:

1) Energie
Uit ons verkiezingsprogramma: Nederland zet de komende jaren fors in op de energietransitie: Wij vinden dat onze gemeente daar met de inwoners en ondernemers op lokaal niveau actief aan moet bijdragen. Als we allemaal meedoen, ligt een duurzame, energie neutrale gemeente in het verschiet. Progressief Akkoord denkt dat als we dat willen, het in 2040 haalbaar is.

Dit denken we te bereiken door het stimuleren van duurzame energie initiatieven, zoals zonne- en windenergie, aardgas loze nieuwbouw en energie neutrale bouw, door het aanpassen van bestemmingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen met snellere procedures en lagere tarieven. Daarnaast moet de komende 4 jaar ingezet worden op het duurzaam opwekken en opslaan van zonne-energie en het overstappen naar duurzame (LED)verlichting bij scholen, sportparken en op straat. Progressief Akkoord zal de oprichting van een lokale energiecoöperatie ondersteunen en een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om de voormalige stortplaats Mastwijk in te richten als energiepark. Initiatieven van Duurzaam Montfoort als warmtescans, postcoderoos project, stimuleren van energie-delen en een energiespel als communicatiemiddel voor bewustwording, verdienen onze sympathie.


2) Groen en klimaatproof
Uit ons verkiezingsprogramma: Progressief Akkoord wil de omgeving groener maken (bijv. het stimuleren van adoptiegroen en vooral géén parkeergelegenheid in het stadspark) en de biodiversiteit vergroten. Het onderhouden van groen gebeurt ecologisch verantwoord (heet water of hete lucht). Burgerinitiatieven die bijdragen aan de hoeveelheid, kwaliteit en biodiversiteit van groen (waaronder bermen in het buitengebied) worden via duidelijke spelregels ondersteund. Extreme regenval als gevolg van klimaatverandering vraagt om een betere afwatering door minder tegels in tuinen.

De gemeente Montfoort zal zich meer moeten richten op het verminderen van verharding en het duurzaam beheer van de openbare ruimte. Initiatieven als ‘Tegels eruit, planten erin’, ‘Linschoten Natuurlijk’ en deelname aan ‘Nederland Zoemt’ (bij vriendelijke gemeente) verdienen onze sympathie. Als we onze landschappen en natuurgebieden willen behouden, dan moeten we er anders mee omgaan; duurzaam gebruik kan ecologisch verantwoord en economisch profijtelijk zijn. Ook wil Progressief Akkoord graag uitvoering geven aan de wettelijke plicht voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart om bewustzijn van waardevolle landschapselementen in het buitengebied te vergroten en te behouden. Samenwerking met Streekfonds Lopikerwaarden en Landschap Erfgoed Utrecht kan hierbij van toegevoegde waarde zijn. 

3) Kringlopen en afval
Uit ons verkiezingsprogramma: In een circulaire economie bestaat afval niet meer. Afval wordt uiteindelijk grondstof. Verspilling wordt tegengegaan door hergebruik van producten en materialen. Wij zijn dan ook voor een verregaande scheiding van afval. Natuurlijk willen wij de bewoners optimaal ondersteunen om deze doelstellingen waar te maken.

Progressief Akkoord wil in 2022 in Montfoort minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. Wij willen onze inwoners optimaal ondersteunen om deze doelstellingen waar te maken en afvalscheiding stimuleren door de openingstijden van de gemeentewerf aanzienlijk te verruimen. Voor (incontinentie) luiers komen aparte inzamelpunten bij kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. Evenementen als Koningsdag en ‘Pret in het park’, sportverenigingen en het zwembad Knopenbad zullen gestimuleerd worden om PMD (plastic, metaal drankkartons) te scheiden van restafval. Initiatieven van Duurzaam Montfoort als een repair-cafe, ruilmarkt en een weggeefwinkel verdienen onze sympathie, evenals acties van Zwerfvuilambassadeurs om de omgeving vrij van zwerfvuil te houden.

4) Duurzame mobiliteit
Uit ons verkiezingsprogramma: Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Het stimuleren van schoon openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling.

We zullen ons de komende jaren onder andere focussen op het bevorderen van fietsgebruik. Daarnaast zullen de stallingsmogelijkheden voor fietsen in de binnenstad van Montfoort verbeterd worden. De busverbindingen met Utrecht, Gouda, Woerden en IJsselstein moeten minimaal het niveau blijven dat het momenteel is. Het gemeentelijk wagenpark zal uiterlijk in 2025 zoveel mogelijk klimaat- en energieneutraal zijn. Initiatieven van Duurzaam Montfoort als deel-auto’s en laadpalen voor elektrische auto’s verdienen onze sympathie.

Kortom: in een duurzame wereld gaan gezondheid en leefbaarheid hand in hand. Een circulaire economie voorkomt vervuiling, bespaart grondstoffen en creëert nieuwe werkgelegenheid. We dragen lokaal ons steentje bij aan het beperken van het klimaatprobleem en het opvangen van de gevolgen die we nu al ondervinden.

 Onderstaand de door Progressief-Akkoord ingevulde kieswijzer van Duurzaam Montfoort

duurzaam-1.JPG

duurzaam-2.JPG

 

 

 

 

Uit ons verkiezingsprogramma:

Voor Progressief Akkoord is duurzaamheid uitgangspunt. Klimaatverandering, extreme regenval en de CO2-uitstoot zijn mondiale problemen met een lokale oorsprong. Ook in Montfoort en Linschoten hebben we een bijdrage te leveren aan een duurzame leefbare wereld.

Wij zetten in op een energieneutraal Montfoort en Linschoten in 2040. De gemeente stelt randvoorwaarden voor duurzame projecten, die tegelijkertijd goed en betaalbaar wonen, een schoner milieu en voldoende (lokale) werkgelegenheid ten goede komen.


Duurzaamheid gaat niet alleen over energie. Ook een betere leefbaarheid en een gezondere omgeving tellen mee. Montfoort en Linschoten zijn omgeven door unieke landschappen. Ze geven de streek een eigen identiteit. In eeuwen gevormd, en dat willen we graag zo houden. Ook dat is duurzaamheid.


Download ons verkiezingsprogramma

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *