Werkgelegenheid in het sociaal domein

Werkgelegenheid is een lastig onderwerp om vanuit de gemeentelijke politiek op te sturen. Voor Montfoort is Ferm Werk de organisatie die op het gebied van beschut werk en het werven van werkervaringsplaatsen en/of banen samenwerkt in de arbeidsmarkt regio. Progressief Akkoord is er kritisch op dat Montfoort Ferm Werk zoveel mogelijk (financiële) ruimte geeft om deze taken te vervullen.

Ferm werk.jpg

De gemeente is echter ook werkgever en opdrachtgever. Financiële motieven kunnen er toe leiden dat er bezuinigd wordt op arbeid, juist ten koste van lager betaald werk. Denk aan de schoffelploeg voor gemeentelijk groen. Daarnaast is de landelijke trend om in te zetten op vrijwilligerswerk in de zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en voor taken die in het verleden bekostigd of gesubsidieerd werden door de gemeente. Progressief Akkoord staat ervoor dat Montfoort niet enkel kijkt naar kort gewin, maar ook meeweegt dat de maatschappelijke opbrengsten bij het gunnen van opdrachten/werk, juist voor de laag betaalde banen en in de zorg van onschatbare waarde zijn voor de gemeenschap. Laten we wat werk is, ook werk noemen en dat belonen. Dit staat zorg voor elkaar niet in de weg, maar is juist een verrijking.

Uit ons verkiezingsprogramma:

Progressief Akkoord is voor een rechtvaardige samenleving: eerlijk delen, vast werk, goed wonen, gezond leven, toegang tot scholing, ruimte voor emancipatie en recht op zeggenschap.


Download ons verkiezingsprogramma

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *