Algemene beschouwing begroting 2022

Hoewel we het gevoel hebben dat wij hier in Montfoort beslissen over Montfoort, vergeten we af en toe dat wij ons slechts kunnen bewegen in een relatief klein hokje. Binnen dat hokje kunnen we natuurlijke de voor Montfoort belangrijke beslissingen nemen. Zeker de laatste tijd wordt er behoorlijk gerommeld aan dat hokje en veranderen de kaders waarbinnen wij ons kunnen bewegen snel.

Een duidelijke voorbeeld is het financiële kader. We kunnen trots zijn op het feit dat wij de ontvlechting met IJsselstein goed hebben doorstaan en met de frisse blikken van wethouders van buiten Montfoort zaken op orde hebben gebracht en de weg vooruit hebben ingezet. Vooruit, maar dan voorzichtig volgens het motto van onze wethouder “geen geld geen Zwitsers”. Dat we het zuinig aan doen wordt bevestigd  door de benchmark die Berenschot heeft uitgevoerd.

En dan plotseling wordt er in Den Haag aan de gemeentelijke hokjes gesleuteld en wel zodanig gesleuteld dat heel gemeenteland op zijn kop staat en veel gemeenten, waaronder Montfoort in de financiële problemen kwamen. Het gewijzigde beleid in Den Haag zorgde ervoor dat we geen meerjarig sluitende begroting meer konden presenteren. Montfoort was weliswaar bereid te besparen, maar ondanks de tekorten niet bereid te snijden in de sociale voorzieningen, chapeau. Het gevolg is wel dat we nu onder toezicht staan van de provincie. Zoals gemeld stond het hele gemeenteland op zijn kop en dit is aangekomen in Den Haag en heeft blijkbaar zoveel druk veroorzaakt dat hetzelfde Den Haag weer is gaan rommelen aan al de gemeentelijke kastjes met voor ons als gevolg dat de vooruitzichten weer positief zijn. Wel hebben wel “zonder knaken geen taken”  aan onze motto’s toegevoegd. Financiële mensen zijn blijkbaar gek op motto’s. Met deze aanpassingen kunnen we wel weer een sluitende begroting laten zien. En een begroting met perspectief. Een groot compliment voor de vasthoudendheid en de creativiteit van ons financiële team.

Ondanks al deze financiële perikelen is er in de breedte een duidelijk beleid gevoerd. Onder andere zijn een aantal dossiers die al jaren liepen opgepakt en stappen verder gebracht, zoals;

  • de Woningbouw. De druk op de woningmarkt is de laatste jaren enorm. De behoefte aan woningen is groot, zeker de vraag naar betaalbare woningen. Dat we willen/moeten bouwen was en is duidelijk. De vraag is alleen waar. Het probleem in met name Montfoort is dat er nog maar zeer weinig ruimte is om te bouwen. Met de woonvisie als beginpunt is nu de weg ingezet om zo spoedig mogelijk toestemming van de provincie te krijgen voor woningbouw bij De Bleek, Doeldijk en mogelijk later IJsselvreugd.
  • De plannen om de binnenstad aan te pakken stammen uit 2008. Na een uitgebreid traject met buurboek zijn nu de eerste stappen gezet door de verkeersstromen aan te passen. De aanpak van de Hofstraat volgt.
  • Ook de plannen voor het bouwen van een nieuw scholencomplex ligt al sinds 2015 op de plank. In December praten we eindelijk over het bestemmingsplan
  • De samenwerking met de ODRU is aangepakt en een groot deel van de taken komen weer terug naar de gemeente
  • In het sociale domein wordt nu de omgekeerde toets toegepast, een werkwijze die ervoor zorgt dat de mensen weer in het middelpunt staan en niet het systeem. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer thema’s aangepakt. Maar het gaat te ver alle te noemen.

Is dan alles goed gelopen? Natuurlijk niet. Een aantal onderwerpen lopen lang, te lang denk daarbij aan de Vaart en ook Scouting. Hoewel er een verhaal is voor al deze punten had dit beter gemoeten. We hebben nog wat af te maken. Want we kunnen nog op veel van de voorgaande onderwerpen stappen maken en wel zodanig dat een volgende ploeg een goed startpunt krijgt.

En dan staan er nog grote onderwerpen in de planning, denk daarbij aan bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet.

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo dat zorgt ervoor dat er nog behoorlijk aan ons eigen Montfoortse speelveld getimmerd zal worden. En daar waar het steeds leek alsof de problemen ver weg waren, komen de consequenties van de noodzakelijke acties ons eigen leven binnen. Zo zorgt de pandemie, ooit een Chinees probleem, ervoor dat we nog steeds met een mondkapje op de winkel in gaan. De discussie over de klimaatverandering in Parijs en momenteel in Glasgow heeft ervoor gezorgd dat wij hier een discussie hebben gehad over de noodzaak van (wel of geen) windmolens. Het wereldwijde vluchtelingen probleem zorgt voor een extra vraag naar woningen voor statushouders in Montfoort. Wij kunnen ons niet meer afzijdig houden, wij in Montfoort zijn deel van deze wereld en uiteraard ook deel van Nederland. De lokale politiek moet mee en zal zich moeten beraden op zijn eigen functioneren en ook na moeten denken of wij dit als Montfoort op den duur nog wel allemaal zelf kunnen.

Voorlopig gaat het goed en kunnen we met een bescheiden glimlach verder

Begroting

Met de Septembercirculaire en al het andere financiële nieuws heeft de discussie over de begroting plotseling een heel andere vooral positieve draai gekregen. Met de huidige uitvoering is een langjarig positief resultaat in het vooruitzicht en wordt het toezicht van de provincie hopelijk opgeheven.

Progressief Akkoord is zeer positief, maar wil het enthousiasme wel wat temperen. Want hoewel in de toekomst nog verbeteringen in het vooruitzicht staan hebben we toch nog een aantal kritische opmerkingen.

In de begrotingen zijn een aantal risico posten opgenomen die serieus zijn ingeschat. Er zijn echter een aantal punten die op dit moment moeilijk in te schatten zijn en zo maar aanzienlijk hoger kunnen uitvallen. Denk daarbij aan ODRU en Ferm Werk. Deze risico’s zouden wel in het komende jaar vallen en daar is de reserve vooralsnog voldoende.

Door de continue financiële druk is er de afgelopen tijd en dit gaat verder dan alleen deze periode voorzichtig omgegaan met geld voor onderhoud. Er is daar de nodige achterstand ontstaan. Denk hierbij b.v. aan de verduurzaming van de maatschappelijk vastgoed (zoals stadskantoor, sporthallen, scholen, brandweerkazernes, historische panden etc). Het wordt wel tijd deze achterstand in te lopen.

In de begroting komt naar voren dat er meer aandacht besteed moet worden aan de vroegtijdige participatie van de inwoners, maar ook aan de communicatie in zijn algemeenheid. Wij juichen dit punt  van harte toe en zouden het ook zeker van belang vinden om hier extra geld voor in te zetten.

Al met al laat deze begroting een positief beeld zien, maar gezien de punten die ik net heb opgesomd denk ik dat we nog steeds onze uitgaven met de noodzakelijke voorzichtigheid moeten plannen.

Maar een paar kleine puntjes kunnen wij ons misschien wel weer permitteren.

Prioritering uitbreidingslocatie

Progressief Akkoord ziet net als de anderen het belang van woningbouw, zeker de bouw van betaalbare woningen zoals vastgelegd in de woonvisie. Het is tijd om te beginnen met bouwen. Natuurlijke hebben we de binnenstedelijke locaties, maar dit zijn in het geval van Montfoort meestal kleine locaties. De enige -wat grotere- locatie aan de van Damstraat wacht op de bouw van het scholencomplex aan de Parklaan. 

Wij zijn stap voor stap meegenomen tot de keuze die nu aan ons voorligt, vandaar dat er voor ons ook weinig verassingen in zitten. Tijdens de extra informatieavond is nogmaals duidelijk geworden dat de keuze op alle vlakken prima onderbouwd is. Natuurlijk moeten we niet alleen werken aan de keuze voor de bouw tot 2030, maar zal er ook gekeken moeten worden naar de mogelijkheden voor na deze periode, de bouw van de extra 500 woningen. Daarom sluiten wij IJsselvreugd zeker niet uit. Op basis van de informatieavond hebben wij het vertrouwen dat hierbij de goede weg bewandeld wordt. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het voorstel van Lokaal Montfoort en willen de timing graag aan het college en de ambtenaren over laten. Voor wat betreft de rapportage horen wij graag de mening van de wethouder.

Wij willen toch nog even aangeven dat onze doelstellingen die we in de woonvisie hebben gedefinieerd ten aanzien de percentages voor met name sociale woningbouw, midden huur en betaalbare koop gelden voor het totale contingent woningen en niet per project.

Als we kijken naar de beperkte projecten nu, kunnen er wat Progressief Akkoord betreft wel een paar sociale huurwoningen extra bij, zeker gezien de achterstand die wij nog eens hopen in te lopen. Wij houden het in de gaten.