Magere omgevingsvisie voorzien van groen randje

De raad van Montfoort heeft in december een geheel nieuwe omgevingsvisie vastgesteld. Met de komst van de Omgevingswet medio 2022 krijgt al het oude ‘ruimtelijk instrumentarium’ een nieuw jasje. Zo vervangt deze visie de Dorpsvisie Linschoten en de Totaalvisie Montfoort. Voor de fractie van Progressief Akkoord reden om op te letten of alleen het jasje wisselt of dat er ook nieuwe zaken in staan.

Wat vooral opviel was dat er zaken miste. Het is al jaren gebruik rond Montfoort de zichtlijnen op de stadskern open te houden. Zo blijven vanuit het buitengebied de kerk en de molen te zien. Ons amendement om dat ook weer in de omgevingsvisie op te nemen haalde het niet, ondanks de steun van D66 en de Christen Unie. De meeste fracties waren bang dat het woningbouw onmogelijk zou maken. Dat die angst ongegrond is zie je langs de Tiendweg: we hebben er het Wederikplantsoen aan over gehouden.

lage kade.jpg

Met een tweede amendement vroeg onze fractie ook de Lage Kade in Linschoten weer als groene buffer in de omgevingsvisie op te nemen. In de Dorpsvisie 2030 stond deze groene buffer al, maar ontbrak in de nieuwe omgevingsvisie. Met steun van CDA, D66 en Christen Unie en een verdeelde stem van de raadsleden van VVD en Lokaal Montfoort is een groene inkleding van de A12 weer veiliggesteld.

Groene energie
In de omgevingsvisie was op het laatste moment het raadsbesluit van oktober over groene energie nog verwerkt. Toen koos een raadsmeerderheid ervoor om geen windmolens in Montfoort te willen. De omgevingsvisie zette dus maximaal in op ruimte voor zonne-energie.

Dat leverde een kaartje op waarop half Linschoten door velden met zonnepanelen ingesloten dreigde te worden. Met de steun vanuit de bewoners kon de fractie van Progressief Akkoord de wethouder ertoe bewegen het kaartje al voor de bespreking in de commissie Ruimte (twee weken eerder) terug te trekken. Vlak voor de raadsvergadering van 13 december kwam de gemeente met een nieuw kaartje, waarop de zoekgebied voor zonne-energie tussen de A12 en Linschoten al tot de helft was teruggebracht.

Dan nog biedt de omgevingsvisie veel meer ruimte voor zonnevelden dan we de komende jaren nodig hebben.
Aanleiding voor Progressief Akkoord om met een motie te komen. Daarin werd de wethouder opgedragen de zonnevelden in eerste instantie ten oosten van de Cattenbroekerdijk te houden. Dat biedt voor de komende 10 à 15 jaar voldoende ruimte om ons klimaatdoel te halen. Met de tegenstemmen van Lokaal Montfoort, VVD, CDA en Inwonersbelangen haalde deze motie het echter niet.

De praktijk zal nu waarschijnlijk zijn dat projectontwikkelaars zich in hun plannen voor zonnevelden toch eerder op het oostelijk deel zullen richten, omdat ze anders rekening moeten gaan houden met de Lage Kade als groene buffer. Daarmee krijgt de magere omgevingsvisie alsnog een kleine groen randje.